SqlInt32.Addition(SqlInt32, SqlInt32) Operator

Definicja

Oblicza sumę dwóch określonych struktur SqlInt32.Computes the sum of the two specified SqlInt32 structures.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlInt32 operator +(System::Data::SqlTypes::SqlInt32 x, System::Data::SqlTypes::SqlInt32 y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlInt32 operator + (System.Data.SqlTypes.SqlInt32 x, System.Data.SqlTypes.SqlInt32 y);
static member ( + ) : System.Data.SqlTypes.SqlInt32 * System.Data.SqlTypes.SqlInt32 -> System.Data.SqlTypes.SqlInt32
Public Shared Operator + (x As SqlInt32, y As SqlInt32) As SqlInt32

Parametry

x
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

y
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

Zwraca

Struktura SqlInt32, której Właściwość Value zawiera sumę określonych struktur SqlInt32.A SqlInt32 structure whose Value property contains the sum of the specified SqlInt32 structures.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlInt32.Add(SqlInt32, SqlInt32)The equivalent method for this operator is SqlInt32.Add(SqlInt32, SqlInt32)

Dotyczy

Zobacz też