SqlInt32.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość tej struktury SqlInt32.Gets the value of this SqlInt32 structure. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

public:
 property int Value { int get(); };
public int Value { get; }
member this.Value : int
Public ReadOnly Property Value As Integer

Wartość właściwości

Liczba całkowita reprezentująca wartość tej struktury SqlInt32.An integer representing the value of this SqlInt32 structure.

Wyjątki

Właściwość zawiera Null.The property contains Null.

Dotyczy

Zobacz też