SqlString.BinarySort2 Pole

Definicja

Określa, że sortowania powinny być oparte na wartości liczbowej znaku zamiast jego wartości alfabetycznej.Specifies that sorts should be based on a character's numeric value instead of its alphabetical value.

public: static initonly int BinarySort2;
public static readonly int BinarySort2;
 staticval mutable BinarySort2 : int
Public Shared ReadOnly BinarySort2 As Integer 

Wartość pola

Dotyczy

Zobacz też