SqlString.Clone Metoda

Definicja

Tworzy kopię tego obiektu SqlString.Creates a copy of this SqlString object.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlString Clone();
public System.Data.SqlTypes.SqlString Clone ();
member this.Clone : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlString
Public Function Clone () As SqlString

Zwraca

Nowy obiekt SqlString, w którym wszystkie wartości właściwości są takie same jak oryginalne.A new SqlString object in which all property values are the same as the original.

Dotyczy

Zobacz też