SqlString.CultureInfo Właściwość

Definicja

Pobiera strukturę CultureInfo, która reprezentuje informacje o kulturze tego obiektu SqlString.Gets the CultureInfo structure that represents information about the culture of this SqlString object.

public:
 property System::Globalization::CultureInfo ^ CultureInfo { System::Globalization::CultureInfo ^ get(); };
public System.Globalization.CultureInfo CultureInfo { get; }
member this.CultureInfo : System.Globalization.CultureInfo
Public ReadOnly Property CultureInfo As CultureInfo

Wartość właściwości

Struktura CultureInfo, która opisuje informacje o kulturze tej struktury SqlString, w tym nazwy kultury, system pisania i używany kalendarz, a także dostęp do obiektów specyficznych dla kultury, które dostarczają metod typowych operacji, takich jak formatowanie dat i sortowanie ciągów.A CultureInfo structure that describes information about the culture of this SqlString structure including the names of the culture, the writing system, and the calendar used, and also access to culture-specific objects that provide methods for common operations, such as formatting dates and sorting strings.

Dotyczy

Zobacz też