SqlString.IgnoreKanaType Pole

Definicja

Określa, że porównanie ciągów musi ignorować typ kana.Specifies that the string comparison must ignore the Kana type.

public: static initonly int IgnoreKanaType;
public static readonly int IgnoreKanaType;
 staticval mutable IgnoreKanaType : int
Public Shared ReadOnly IgnoreKanaType As Integer 

Wartość pola

Uwagi

Typ kana odnosi się do japońskich znaków hiragana i katakana, które reprezentują dźwięki fonetyczne w języku japońskim.Kana type refers to Japanese hiragana and katakana characters that represent phonetic sounds in the Japanese language. Hiragana służy do natywnych wyrażeń japońskich i słów, natomiast znaki katakana są używane w przypadku wyrazów pożyczonych z innych języków, takich jak "Computer" lub "Internet".Hiragana is used for native Japanese expressions and words, while katakana is used for words borrowed from other languages, such as "computer" or "Internet". Dźwięk fonetyczny może być wyrażony zarówno jako Hiragana, jak i katakana.A phonetic sound can be expressed in both hiragana and katakana. W przypadku wybrania tej wartości znak hiragana dla jednego dźwięku jest uznawany za znak katakana dla tego samego dźwięku.If this value is selected, the hiragana character for one sound is considered equal to the katakana character for the same sound.

IgnoreKanaType działa jako stała dla klasy SqlString.IgnoreKanaType functions as a constant for the SqlString class.

Dotyczy

Zobacz też