SqlString.IgnoreNonSpace Pole

Definicja

Określa, że porównanie ciągów musi ignorować znaki nienależące do łączenia, takie jak znaki diakrytyczne.Specifies that the string comparison must ignore non-space combining characters, such as diacritics.

public: static initonly int IgnoreNonSpace;
public static readonly int IgnoreNonSpace;
 staticval mutable IgnoreNonSpace : int
Public Shared ReadOnly IgnoreNonSpace As Integer 

Wartość pola

Uwagi

Standard Unicode definiuje łączenie znaków jako znaków, które są połączone z znakami podstawowymi w celu utworzenia nowego znaku.The Unicode Standard defines combining characters as characters that are combined with base characters to produce a new character. Znaki łączące nie są używane w przypadku, gdy są renderowane.Non-space combining characters do not use character space by themselves when rendered. Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia znaków niezwiązanych z miejscem, zobacz Standard Unicode w https://www.unicode.org.For more information about non-space combining characters, see the Unicode Standard at https://www.unicode.org.

IgnoreNonSpace działa jako stała dla klasy SqlString.IgnoreNonSpace functions as a constant for the SqlString class.

Dotyczy

Zobacz też