SqlString.IgnoreWidth Pole

Definicja

Określa, że porównanie ciągów musi ignorować szerokość znaków.Specifies that the string comparison must ignore the character width.

public: static initonly int IgnoreWidth;
public static readonly int IgnoreWidth;
 staticval mutable IgnoreWidth : int
Public Shared ReadOnly IgnoreWidth As Integer 

Wartość pola

Uwagi

Na przykład japońskie znaki katakana mogą być zapisywane w postaci pełnej szerokości lub połówkowej, a w przypadku wybrania tej wartości znaki katakana zapisywane jako Pełna szerokość są traktowane jak te same znaki, które są zapisywane w postaci połówkowej szerokości.For example, Japanese katakana characters can be written as full-width or half-width and, if this value is selected, the katakana characters written as full-width are considered equal to the same characters written in half-width.

IgnoreWidth działa jako stała dla klasy SqlString.IgnoreWidth functions as a constant for the SqlString class.

Dotyczy

Zobacz też