SqlString.IsNull Właściwość

Definicja

Wskazuje, czy ta struktura SqlString ma wartość null.Indicates whether this SqlString structure is null.

public:
 property bool IsNull { bool get(); };
public bool IsNull { get; }
member this.IsNull : bool
Public ReadOnly Property IsNull As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli Value jest Null.true if Value is Null. W przeciwnym razie wartość false.Otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa wartości null.For more information, see Handling Null Values.

Dotyczy

Zobacz też