SqlString.NotEquals(SqlString, SqlString) Metoda

Definicja

Wykonuje porównanie logiczne dwóch operandów SqlString, aby określić, czy nie są równe.Performs a logical comparison of the two SqlString operands to determine whether they are not equal.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean NotEquals(System::Data::SqlTypes::SqlString x, System::Data::SqlTypes::SqlString y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean NotEquals (System.Data.SqlTypes.SqlString x, System.Data.SqlTypes.SqlString y);
static member NotEquals : System.Data.SqlTypes.SqlString * System.Data.SqlTypes.SqlString -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function NotEquals (x As SqlString, y As SqlString) As SqlBoolean

Parametry

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli dwa wystąpienia nie są równe lub False, jeśli dwa wystąpienia są równe.A SqlBoolean that is True if the two instances are not equal or False if the two instances are equal. Jeśli dowolne wystąpienie SqlString ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlString is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Dotyczy

Zobacz też