SqlString.Addition(SqlString, SqlString) Operator

Definicja

Łączy dwie określone struktury SqlString.Concatenates the two specified SqlString structures.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlString operator +(System::Data::SqlTypes::SqlString x, System::Data::SqlTypes::SqlString y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlString operator + (System.Data.SqlTypes.SqlString x, System.Data.SqlTypes.SqlString y);
static member ( + ) : System.Data.SqlTypes.SqlString * System.Data.SqlTypes.SqlString -> System.Data.SqlTypes.SqlString
Public Shared Operator + (x As SqlString, y As SqlString) As SqlString

Parametry

Zwraca

SqlString, która zawiera nowo połączone wartości reprezentujące zawartość dwóch parametrów SqlString.A SqlString that contains the newly concatenated value representing the contents of the two SqlString parameters.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlString.Concat(SqlString, SqlString)The equivalent method for this operator is SqlString.Concat(SqlString, SqlString)

Dotyczy

Zobacz też