SqlString.ToSqlInt64 Metoda

Definicja

Konwertuje tę strukturę SqlString na SqlInt64.Converts this SqlString structure to SqlInt64.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlInt64 ToSqlInt64();
public System.Data.SqlTypes.SqlInt64 ToSqlInt64 ();
member this.ToSqlInt64 : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlInt64
Public Function ToSqlInt64 () As SqlInt64

Zwraca

Nowa SqlInt64, która jest równa wartości liczbowej tej SqlString.A new SqlInt64 that is equal to the numeric value of this SqlString.

Dotyczy

Zobacz też