SqlString.Value Właściwość

Definicja

Pobiera ciąg, który jest przechowywany w tej strukturze SqlString.Gets the string that is stored in this SqlString structure. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

public:
 property System::String ^ Value { System::String ^ get(); };
public string Value { get; }
member this.Value : string
Public ReadOnly Property Value As String

Wartość właściwości

Przechowywany ciąg.The string that is stored.

Wyjątki

Wartość ciągu jest Null.The value of the string is Null.

Dotyczy

Zobacz też