SqlXml Klasa

Definicja

Reprezentuje dane XML przechowywane lub pobrane z serwera.Represents XML data stored in or retrieved from a server.

public ref class SqlXml sealed : System::Data::SqlTypes::INullable, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
public ref class SqlXml sealed : System::Data::SqlTypes::INullable
public sealed class SqlXml : System.Data.SqlTypes.INullable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
public sealed class SqlXml : System.Data.SqlTypes.INullable
[System.Serializable]
public sealed class SqlXml : System.Data.SqlTypes.INullable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
type SqlXml = class
    interface INullable
    interface IXmlSerializable
type SqlXml = class
    interface INullable
Public NotInheritable Class SqlXml
Implements INullable, IXmlSerializable
Public NotInheritable Class SqlXml
Implements INullable
Dziedziczenie
SqlXml
Atrybuty
Implementuje

Uwagi

Ta klasa zawiera wystąpienie typu pochodnego XmlReaderi dodaje funkcje specyficzne dla SQL, takie jak semantyka null w stylu bazy danych przez implementację interfejsu INullable.This class contains an instance of an XmlReader-derived type, and adds SQL-specific features such as database-style null semantics by implementing the INullable interface. W przypadku korzystania z programu SqlXml wartość XML, która zostanie przypisana do wystąpienia programu SqlXml, musi być konsumowana przez XmlReader.When you use SqlXml, the XML value that you assign to the SqlXml instance must be consumable by an XmlReader. W przypadku danych Unicode znacznik kolejności bajtów (BOM) musi być obecny w strumieniu danych.For unicode data, the Byte Order Mark (BOM) must be present in the stream of data.

Konstruktory

SqlXml()

Tworzy nowe wystąpienie klasy SqlXml.Creates a new SqlXml instance.

SqlXml(Stream)

Tworzy nowe wystąpienie SqlXml, dostarczając wartość XML z podanego wystąpienia Stream-pochodnego.Creates a new SqlXml instance, supplying the XML value from the supplied Stream-derived instance.

SqlXml(XmlReader)

Tworzy nowe wystąpienie SqlXml i kojarzy je z zawartością podanej XmlReader.Creates a new SqlXml instance and associates it with the content of the supplied XmlReader.

Właściwości

IsNull

Wskazuje, czy to wystąpienie reprezentuje wartość SqlXml o wartości null.Indicates whether this instance represents a null SqlXml value.

Null

Reprezentuje wystąpienie typu SqlXml o wartości null.Represents a null instance of the SqlXml type.

Value

Pobiera ciąg reprezentujący zawartość XML tego wystąpienia SqlXml.Gets the string representation of the XML content of this SqlXml instance.

Metody

CreateReader()

Pobiera wartość zawartości XML tej SqlXml jako XmlReader.Gets the value of the XML content of this SqlXml as a XmlReader.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetXsdType(XmlSchemaSet)

Zwraca język definicji schematu XML (XSD) określonego XmlSchemaSet.Returns the XML Schema definition language (XSD) of the specified XmlSchemaSet.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

IXmlSerializable.GetSchema()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetSchema().For a description of this member, see GetSchema().

IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ReadXml(XmlReader).For a description of this member, see ReadXml(XmlReader).

IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz WriteXml(XmlWriter).For a description of this member, see WriteXml(XmlWriter).

Dotyczy

Zobacz też