TypedTableBase<T>.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający dla wpisanejDataRow.Returns an enumerator for the typed-DataRow. Ta metoda obsługuje generowanie obiektów typuDataTable przez program Visual Studio i narzędzie .NET Framework XSD. exe.This method supports typed-DataTable object generation by Visual Studio and the XSD.exe .NET Framework tool. Ta metoda nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie.This method is not intended to be used directly from your code.

public:
 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<T> ^ GetEnumerator();
public System.Collections.Generic.IEnumerator<T> GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<'T (requires 'T :> System.Data.DataRow)>
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<'T (requires 'T :> System.Data.DataRow)>
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of T)

Zwraca

Obiekt, który implementuje interfejs IEnumerator<T>.An object that implements the IEnumerator<T> interface.

Implementuje

Dotyczy