DateTime.AddDays(Double) Metoda

Definicja

Zwraca nową DateTime , która dodaje określoną liczbę dni do wartości tego wystąpienia.Returns a new DateTime that adds the specified number of days to the value of this instance.

public:
 DateTime AddDays(double value);
public DateTime AddDays (double value);
member this.AddDays : double -> DateTime
Public Function AddDays (value As Double) As DateTime

Parametry

value
Double

Liczba całych i częściowych dni.A number of whole and fractional days. valueParametr może mieć wartość ujemną lub dodatnią.The value parameter can be negative or positive.

Zwraca

DateTime

Obiekt, którego wartość jest sumą daty i godziny reprezentowanej przez to wystąpienie oraz liczbę dni reprezentowane przez value .An object whose value is the sum of the date and time represented by this instance and the number of days represented by value.

Wyjątki

Wynikiem DateTime jest mniejsza niż MinValue lub większa niż MaxValue .The resulting DateTime is less than MinValue or greater than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład używa AddDays metody do określenia dnia tygodnia 36 dni po dacie bieżącej.The following example uses the AddDays method to determine the day of the week 36 days after the current date.

using namespace System;

int main()
{
  // Calculate what day of the week is 36 days from this instant.
  DateTime today = System::DateTime::Now;
  DateTime answer = today.AddDays( 36 );
  Console::WriteLine("Today: {0:dddd}", today);
  Console::WriteLine("36 days from today: {0:dddd}", answer);
}
// The example displays output like the following:
//    Today: Wednesday
//    36 days from today: Thursday
using System;

class Class1
{
  static void Main()
  {
    DateTime today = DateTime.Now;
    DateTime answer = today.AddDays(36);
    Console.WriteLine("Today: {0:dddd}", today);
    Console.WriteLine("36 days from today: {0:dddd}", answer);
  }
}
// The example displays output like the following:
//    Today: Wednesday
//    36 days from today: Thursday
Class Class1
  Public Shared Sub Main()
   Dim today As System.DateTime
   Dim answer As System.DateTime

   today = System.DateTime.Now
   answer = today.AddDays(36)

   Console.WriteLine("Today: {0:dddd}", today)
   Console.WriteLine("36 days from today: {0:dddd}", answer)
  End Sub
End Class
' The example displays output like the following:
'    Today: Wednesday
'    36 days from today: Thursday

Uwagi

Ta metoda nie zmienia wartości tego elementu DateTime .This method does not change the value of this DateTime. Zamiast tego zwraca nową wartość, DateTime której wartością jest wynik tej operacji.Instead, it returns a new DateTime whose value is the result of this operation.

Część ułamkowa value jest częścią ułamkową dnia.The fractional part of value is the fractional part of a day. Na przykład 4,5 jest odpowiednikiem 4 dni, 12 godzin, 0 minut, 0 sekund, 0 MS i 0 taktów.For example, 4.5 is equivalent to 4 days, 12 hours, 0 minutes, 0 seconds, 0 milliseconds, and 0 ticks.

valueParametr jest zaokrąglany do najbliższej milisekundy.The value parameter is rounded to the nearest millisecond.

AddDaysMetoda uwzględnia lata przestępne oraz liczbę dni w miesiącu podczas wykonywania operacji arytmetycznych.The AddDays method takes into account leap years and the number of days in a month when performing date arithmetic.

Dotyczy

Zobacz też