DateTime.AddSeconds(Double) Metoda

Definicja

Zwraca nową DateTime , która dodaje określoną liczbę sekund do wartości tego wystąpienia.Returns a new DateTime that adds the specified number of seconds to the value of this instance.

public:
 DateTime AddSeconds(double value);
public DateTime AddSeconds (double value);
member this.AddSeconds : double -> DateTime
Public Function AddSeconds (value As Double) As DateTime

Parametry

value
Double

Liczba całych i częściowych sekund.A number of whole and fractional seconds. valueParametr może mieć wartość ujemną lub dodatnią.The value parameter can be negative or positive.

Zwraca

DateTime

Obiekt, którego wartość jest sumą daty i godziny reprezentowanej przez to wystąpienie oraz liczbę sekund reprezentowane przez value .An object whose value is the sum of the date and time represented by this instance and the number of seconds represented by value.

Wyjątki

Wynikiem DateTime jest mniejsza niż MinValue lub większa niż MaxValue .The resulting DateTime is less than MinValue or greater than MaxValue.

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano AddSeconds metodę, aby dodać 30 sekund i liczbę sekund w ciągu jednego dnia do DateTime wartości.The following example uses the AddSeconds method to add 30 seconds and the number of seconds in one day to a DateTime value. Następnie zostanie wyświetlona każda nowa wartość i zostanie wyświetlona różnica między nim a wartością oryginalną.It then displays each new value and displays the difference between it and the original value. Różnica jest wyświetlana zarówno jako przedział czasu, jak i liczba taktów.The difference is displayed both as a time span and as a number of ticks.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string dateFormat = "MM/dd/yyyy hh:mm:ss";
   DateTime date1 = new DateTime(2014, 9, 8, 16, 0, 0);
   Console.WriteLine("Original date: {0} ({1:N0} ticks)\n",
            date1.ToString(dateFormat), date1.Ticks);

   DateTime date2 = date1.AddSeconds(30);
   Console.WriteLine("Second date:  {0} ({1:N0} ticks)",
            date2.ToString(dateFormat), date2.Ticks);
   Console.WriteLine("Difference between dates: {0} ({1:N0} ticks)\n",
            date2 - date1, date2.Ticks - date1.Ticks);

   // Add 1 day's worth of seconds (60 secs. * 60 mins * 24 hrs.
   DateTime date3 = date1.AddSeconds(60 * 60 * 24);
   Console.WriteLine("Third date:  {0} ({1:N0} ticks)",
            date3.ToString(dateFormat), date3.Ticks);
   Console.WriteLine("Difference between dates: {0} ({1:N0} ticks)",
            date3 - date1, date3.Ticks - date1.Ticks);
  }
}
// The example displays the following output:
//  Original date: 09/08/2014 04:00:00 (635,457,888,000,000,000 ticks)
//
//  Second date:  09/08/2014 04:00:30 (635,457,888,300,000,000 ticks)
//  Difference between dates: 00:00:30 (300,000,000 ticks)
//
//  Third date:  09/09/2014 04:00:00 (635,458,752,000,000,000 ticks)
//  Difference between dates: 1.00:00:00 (864,000,000,000 ticks)
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim dateFormat As String = "MM/dd/yyyy hh:mm:ss"
   Dim date1 As Date = #09/08/2014 16:00#
   Console.WriteLine("Original date: {0} ({1:N0} ticks)", _
            date1.ToString(dateFormat), date1.Ticks)
   Console.WriteLine()
   
   Dim date2 As Date = date1.AddSeconds(30)
   Console.WriteLine("Second date:  {0} ({1:N0} ticks)", _
            date2.ToString(dateFormat), date2.Ticks)
   Console.WriteLine("Difference between dates: {0} ({1:N0} ticks)", _
            date2 - date1, date2.Ticks - date1.Ticks)            
   Console.WriteLine()
   
   ' Add 1 day's worth of seconds (60 secs. * 60 mins * 24 hrs.
   Dim date3 As Date = date1.AddSeconds(60 * 60 * 24)
   Console.WriteLine("Third date:  {0} ({1:N0} ticks)", _
            date3.ToString(dateFormat), date3.Ticks)
   Console.WriteLine("Difference between dates: {0} ({1:N0} ticks)", _
            date3 - date1, date3.Ticks - date1.Ticks)            
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  Original date: 09/08/2014 04:00:00 (635,457,888,000,000,000 ticks)
'
'  Second date:  09/08/2014 04:00:30 (635,457,888,300,000,000 ticks)
'  Difference between dates: 00:00:30 (300,000,000 ticks)
'
'  Third date:  09/09/2014 04:00:00 (635,458,752,000,000,000 ticks)
'  Difference between dates: 1.00:00:00 (864,000,000,000 ticks)

Uwagi

Ta metoda nie zmienia wartości tego elementu DateTime .This method does not change the value of this DateTime. Zamiast tego zwraca nową wartość, DateTime której wartością jest wynik tej operacji.Instead, it returns a new DateTime whose value is the result of this operation.

Część ułamkowa value jest częścią ułamkową sekundy.The fractional part of value is the fractional part of a second. Na przykład 4,5 jest równoważne 4 sekund, 500 MS i 0 taktów.For example, 4.5 is equivalent to 4 seconds, 500 milliseconds, and 0 ticks.

valueParametr jest zaokrąglany do najbliższej milisekundy.The value parameter is rounded to the nearest millisecond.

Dotyczy

Zobacz też