DateTime.AddTicks(Int64) Metoda

Definicja

Zwraca nową DateTime , która dodaje określoną liczbę taktów do wartości tego wystąpienia.Returns a new DateTime that adds the specified number of ticks to the value of this instance.

public:
 DateTime AddTicks(long value);
public DateTime AddTicks (long value);
member this.AddTicks : int64 -> DateTime
Public Function AddTicks (value As Long) As DateTime

Parametry

value
Int64

Liczba taktów 100-nanosekund.A number of 100-nanosecond ticks. valueParametr może być dodatni lub ujemny.The value parameter can be positive or negative.

Zwraca

DateTime

Obiekt, którego wartość jest sumą wartości daty i godziny reprezentowanej przez to wystąpienie oraz czasu reprezentowanego przez value .An object whose value is the sum of the date and time represented by this instance and the time represented by value.

Wyjątki

Wynikiem DateTime jest mniejsza niż MinValue lub większa niż MaxValue .The resulting DateTime is less than MinValue or greater than MaxValue.

Uwagi

Ta metoda nie zmienia wartości tego elementu DateTime .This method does not change the value of this DateTime. Zamiast tego zwraca nową wartość, DateTime której wartością jest wynik tej operacji.Instead, it returns a new DateTime whose value is the result of this operation.

Dotyczy

Zobacz też