DateTime.Date Właściwość

Definicja

Pobiera składnik daty tego wystąpienia.Gets the date component of this instance.

public:
 property DateTime Date { DateTime get(); };
public DateTime Date { get; }
member this.Date : DateTime
Public ReadOnly Property Date As DateTime

Wartość właściwości

DateTime

Nowy obiekt z tą samą datą co to wystąpienie, a wartością czasu ustawioną na 12:00:00 północy (00:00:00).A new object with the same date as this instance, and the time value set to 12:00:00 midnight (00:00:00).

Przykłady

Poniższy przykład używa właściwości, Date Aby wyodrębnić składnik daty DateTime wartości z jej składnikiem czasu ustawionym na zero (lub 0:00:00 lub północy).The following example uses the Date property to extract the date component of a DateTime value with its time component set to zero (or 0:00:00, or midnight). Ilustruje również, że w zależności od ciągu formatu używanego podczas wyświetlania DateTime wartości, składnik czasu może nadal występować w sformatowanych danych wyjściowych.It also illustrates that, depending on the format string used when displaying the DateTime value, the time component can continue to appear in formatted output.

using namespace System;

void main()
{
  DateTime^ date1 = gcnew DateTime(2008, 6, 1, 7, 47, 0);
  Console::WriteLine(date1->ToString());
  
  // Get date-only portion of date, without its time.
  DateTime dateOnly = date1->Date;
  // Display date using short date string.
  Console::WriteLine(dateOnly.ToString("d"));
  // Display date using 24-hour clock.
  Console::WriteLine(dateOnly.ToString("g"));
  Console::WriteLine(dateOnly.ToString(L"MM/dd/yyyy HH:mm"));  
}
// The example displays the following output to the console:
//    6/1/2008 7:47:00 AM
//    6/1/2008
//    6/1/2008 12:00 AM
//    06/01/2008 00:00
using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   DateTime date1 = new DateTime(2008, 6, 1, 7, 47, 0);
   Console.WriteLine(date1.ToString());

   // Get date-only portion of date, without its time.
   DateTime dateOnly = date1.Date;
   // Display date using short date string.
   Console.WriteLine(dateOnly.ToString("d"));
   // Display date using 24-hour clock.
   Console.WriteLine(dateOnly.ToString("g"));
   Console.WriteLine(dateOnly.ToString("MM/dd/yyyy HH:mm"));
  }
}
// The example displays output like the following output:
//    6/1/2008 7:47:00 AM
//    6/1/2008
//    6/1/2008 12:00 AM
//    06/01/2008 00:00
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim date1 As Date = #6/1/2008 7:47AM#
   Console.WriteLine(date1.ToString())
   
   ' Get date-only portion of date, without its time.
   Dim dateOnly As Date = date1.Date
   ' Display date using short date string.
   Console.WriteLine(dateOnly.ToString("d"))
   ' Display date using 24-hour clock.
   Console.WriteLine(dateOnly.ToString("g"))
   Console.WriteLine(dateOnly.ToString("MM/dd/yyyy HH:mm"))  
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    6/1/2008 7:47:00 AM           
'    6/1/2008
'    6/1/2008 12:00 AM
'    06/01/2008 00:00

Uwagi

Wartość Kind Właściwości zwracanej DateTime wartości jest taka sama jak w bieżącym wystąpieniu.The value of the Kind property of the returned DateTime value is the same as that of the current instance.

Ponieważ DateTime Typ reprezentuje zarówno datę, jak i godziny w pojedynczym typie, ważne jest, aby uniknąć interpretowania daty zwróconej przez Date Właściwość jako datę i godzinę.Because the DateTime type represents both dates and times in a single type, it is important to avoid misinterpreting a date returned by the Date property as a date and time.

Dotyczy