DateTime.DayOfWeek Właściwość

Definicja

Pobiera dzień tygodnia reprezentowany przez to wystąpienie.Gets the day of the week represented by this instance.

public:
 property DayOfWeek DayOfWeek { DayOfWeek get(); };
public DayOfWeek DayOfWeek { get; }
member this.DayOfWeek : DayOfWeek
Public ReadOnly Property DayOfWeek As DayOfWeek

Wartość właściwości

DayOfWeek

Stała wyliczana wskazująca dzień tygodnia tej DateTime wartości.An enumerated constant that indicates the day of the week of this DateTime value.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje DayOfWeek Właściwość i System.DayOfWeek Wyliczenie.The following example demonstrates the DayOfWeek property and the System.DayOfWeek enumeration.

// This example demonstrates the DateTime.DayOfWeek property
using namespace System;
int main()
{
  
  // Assume the current culture is en-US.
  // Create a DateTime for the first of May, 2003.
  DateTime dt = DateTime(2003,5,1);
  Console::WriteLine( "Is Thursday the day of the week for {0:d}?: {1}", dt, dt.DayOfWeek == DayOfWeek::Thursday );
  Console::WriteLine( "The day of the week for {0:d} is {1}.", dt, dt.DayOfWeek );
}

/*
This example produces the following results:

Is Thursday the day of the week for 5/1/2003?: True
The day of the week for 5/1/2003 is Thursday.
*/
// This example demonstrates the DateTime.DayOfWeek property
using System;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
// Assume the current culture is en-US.
// Create a DateTime for the first of May, 2003.
  DateTime dt = new DateTime(2003, 5, 1);
  Console.WriteLine("Is Thursday the day of the week for {0:d}?: {1}",
            dt, dt.DayOfWeek == DayOfWeek.Thursday);
  Console.WriteLine("The day of the week for {0:d} is {1}.", dt, dt.DayOfWeek);
  }
}
/*
This example produces the following results:

Is Thursday the day of the week for 5/1/2003?: True
The day of the week for 5/1/2003 is Thursday.
*/
' This example demonstrates the DateTime.DayOfWeek property
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   ' Assume the current culture is en-US.
   ' Create a DateTime for the first of May, 2003.
   Dim dt As New DateTime(2003, 5, 1)
   Console.WriteLine("Is Thursday the day of the week for {0:d}?: {1}", _
             dt, dt.DayOfWeek = DayOfWeek.Thursday)
   Console.WriteLine("The day of the week for {0:d} is {1}.", dt, dt.DayOfWeek)
  End Sub
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'Is Thursday the day of the week for 5/1/2003?: True
'The day of the week for 5/1/2003 is Thursday.
'

Uwagi

Wartość stałych w DayOfWeek wyliczeniu z zakresu od DayOfWeek.Sunday do DayOfWeek.Saturday .The value of the constants in the DayOfWeek enumeration ranges from DayOfWeek.Sunday to DayOfWeek.Saturday. Jeśli rzutowanie na liczbę całkowitą, jego wartości są z zakresu od zera (co wskazuje DayOfWeek.Sunday ) na sześć (co oznacza DayOfWeek.Saturday ).If cast to an integer, its value ranges from zero (which indicates DayOfWeek.Sunday) to six (which indicates DayOfWeek.Saturday).

DayOfWeekWłaściwość zwraca stałą wyliczaną; nie odzwierciedla ustawień regionalnych i językowych systemu.The DayOfWeek property returns an enumerated constant; it does not reflect a system's regional and language settings. Aby pobrać ciąg reprezentujący zlokalizowaną nazwę dnia tygodnia dla konkretnej daty, wywołaj jedno z przeciążeń ToString metody, która zawiera format parametr, i przekaż go ddd do dddd ciągów formatu niestandardowego lub.To retrieve a string representing a localized weekday name for a particular date, call one of the overloads of the ToString method that includes a format parameter and pass it either the ddd or dddd custom format strings. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz jak: Wyodrębnianie dnia tygodnia z określonej daty.For details, see How to: Extract the Day of the Week from a Specific Date.

Dotyczy

Zobacz też