DateTime.DaysInMonth(Int32, Int32) Metoda

Definicja

Zwraca liczbę dni w określonym miesiącu i roku.Returns the number of days in the specified month and year.

public:
 static int DaysInMonth(int year, int month);
public static int DaysInMonth (int year, int month);
static member DaysInMonth : int * int -> int
Public Shared Function DaysInMonth (year As Integer, month As Integer) As Integer

Parametry

year
Int32

Rok.The year.

month
Int32

Miesiąc (liczba z zakresu od 1 do 12).The month (a number ranging from 1 to 12).

Zwraca

Liczba dni w month dla podanej year.The number of days in month for the specified year.

Na przykład jeśli month jest równe 2 dla lutego, wartość zwracana wynosi 28 lub 29 w zależności od tego, czy year jest rokiem przestępnym.For example, if month equals 2 for February, the return value is 28 or 29 depending upon whether year is a leap year.

Wyjątki

month jest mniejsza niż 1 lub większa niż 12.month is less than 1 or greater than 12.

— lub —-or- year jest mniejsza niż 1 lub większa niż 9999.year is less than 1 or greater than 9999.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak za pomocą metody DaysInMonth określić liczbę dni w lipcu 2001, Luty 1998 (rok inny niż przestępny) i luty 1996 (rok przestępny).The following example demonstrates how to use the DaysInMonth method to determine the number of days in July 2001, February 1998 (a non-leap year), and February 1996 (a leap year).

using namespace System;

int main()
{
  const int July = 7;
  const int Feb = 2;
  
  int daysInJuly = System::DateTime::DaysInMonth( 2001, July );
  Console::WriteLine(daysInJuly);  
  // daysInFeb gets 28 because the year 1998 was not a leap year.
  int daysInFeb = System::DateTime::DaysInMonth( 1998, Feb );
  Console::WriteLine(daysInFeb);
  // daysInFebLeap gets 29 because the year 1996 was a leap year.
  int daysInFebLeap = System::DateTime::DaysInMonth( 1996, Feb );
  Console::WriteLine(daysInFebLeap);
}
// The example displays the following output:
//    31
//    28
//    29
using System;

class Example
{
  static void Main()
  {
    const int July = 7;
    const int Feb = 2;

    int daysInJuly = System.DateTime.DaysInMonth(2001, July);
    Console.WriteLine(daysInJuly);
    
    // daysInFeb gets 28 because the year 1998 was not a leap year.
    int daysInFeb = System.DateTime.DaysInMonth(1998, Feb);
    Console.WriteLine(daysInFeb);
    
    // daysInFebLeap gets 29 because the year 1996 was a leap year.
    int daysInFebLeap = System.DateTime.DaysInMonth(1996, Feb);
    Console.WriteLine(daysInFebLeap);
  }
}
// The example displays the following output:
//    31
//    28
//    29
Class Example
  Public Shared Sub Main()
   Const July As Integer = 7
   Const Feb As Integer = 2

   Dim daysInJuly As Integer = System.DateTime.DaysInMonth(2001, July)
   Console.WriteLine(daysInJuly)
   
   ' daysInFeb gets 28 because the year 1998 was not a leap year.
   Dim daysInFeb As Integer = System.DateTime.DaysInMonth(1998, Feb)
   Console.WriteLine(daysInFeb)
   ' daysInFebLeap gets 29 because the year 1996 was a leap year.
   Dim daysInFebLeap As Integer = System.DateTime.DaysInMonth(1996, Feb)
   Console.WriteLine(daysInFebLeap)
  End Sub
End Class
' The example displays the following output:
'    31
'    28
'    29

Poniższy przykład przedstawia liczbę dni w każdym miesiącu roku określonego w tablicy liczb całkowitych.The following example displays the number of days in each month of a year specified in an integer array.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   int[] years = { 2012, 2014 };
   DateTimeFormatInfo dtfi = DateTimeFormatInfo.CurrentInfo;
   Console.WriteLine("Days in the Month for the {0} culture " +
            "using the {1} calendar\n", 
            CultureInfo.CurrentCulture.Name, 
            dtfi.Calendar.GetType().Name.Replace("Calendar", ""));
   Console.WriteLine("{0,-10}{1,-15}{2,4}\n", "Year", "Month", "Days");
   
   foreach (var year in years) {
     for (int ctr = 0; ctr <= dtfi.MonthNames.Length - 1; ctr++) {
      if (String.IsNullOrEmpty(dtfi.MonthNames[ctr])) 
        continue;
      
      Console.WriteLine("{0,-10}{1,-15}{2,4}", year, 
               dtfi.MonthNames[ctr], 
               DateTime.DaysInMonth(year, ctr + 1));
     }
     Console.WriteLine(); 
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  Days in the Month for the en-US culture using the Gregorian calendar
//  
//  Year   Month     Days
//  
//  2012   January     31
//  2012   February     29
//  2012   March      31
//  2012   April      30
//  2012   May       31
//  2012   June       30
//  2012   July       31
//  2012   August      31
//  2012   September    30
//  2012   October     31
//  2012   November     30
//  2012   December     31
//  
//  2014   January     31
//  2014   February     28
//  2014   March      31
//  2014   April      30
//  2014   May       31
//  2014   June       30
//  2014   July       31
//  2014   August      31
//  2014   September    30
//  2014   October     31
//  2014   November     30
//  2014   December     31
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim years() As Integer = { 2012, 2014 }
   Dim dtfi As DateTimeFormatInfo = DateTimeFormatInfo.CurrentInfo
   Console.WriteLine("Days in the Month for the {0} culture " +
            "using the {1} calendar", 
            CultureInfo.CurrentCulture.Name, 
            dtfi.Calendar.GetType.Name.Replace("Calendar", ""))
   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("{0,-10}{1,-15}{2,4}", "Year", "Month", "Days")
   Console.WriteLine()
   
   For Each [year] As Integer In years
     For ctr As Integer = 0 To dtfi.MonthNames.Length - 1
      If String.IsNullOrEmpty(dtfi.MonthNames(ctr)) Then 
        Continue For
      End If  
      
      Console.WriteLine("{0,-10}{1,-15}{2,4}", [year], 
               dtfi.MonthNames(ctr), 
               DateTime.DaysInMonth([year], ctr + 1))
     Next
     Console.WriteLine() 
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  Days in the Month for the en-US culture using the Gregorian calendar
'  
'  Year   Month     Days
'  
'  2012   January     31
'  2012   February     29
'  2012   March      31
'  2012   April      30
'  2012   May       31
'  2012   June       30
'  2012   July       31
'  2012   August      31
'  2012   September    30
'  2012   October     31
'  2012   November     30
'  2012   December     31
'  
'  2014   January     31
'  2014   February     28
'  2014   March      31
'  2014   April      30
'  2014   May       31
'  2014   June       30
'  2014   July       31
'  2014   August      31
'  2014   September    30
'  2014   October     31
'  2014   November     30
'  2014   December     31

Uwagi

Metoda DaysInMonth zawsze interpretuje month i year jako miesiąc i rok kalendarza gregoriańskiego, nawet jeśli kalendarz gregoriański nie jest bieżącym kalendarzem bieżącej kultury.The DaysInMonth method always interprets month and year as the month and year of the Gregorian calendar even if the Gregorian calendar is not the current culture's current calendar. Aby uzyskać liczbę dni w określonym miesiącu określonego kalendarza, Wywołaj tę GetDaysInMonthową metodę kalendarza.To get the number of days in a specified month of a particular calendar, call that calendar's GetDaysInMonth method.

Dotyczy