DateTime.GetTypeCode Metoda

Definicja

Zwraca TypeCode wartość typu DateTime .Returns the TypeCode for value type DateTime.

public:
 virtual TypeCode GetTypeCode();
public:
 TypeCode GetTypeCode();
public TypeCode GetTypeCode ();
abstract member GetTypeCode : unit -> TypeCode
override this.GetTypeCode : unit -> TypeCode
member this.GetTypeCode : unit -> TypeCode
Public Function GetTypeCode () As TypeCode

Zwraca

TypeCode

Stała Wyliczenie DateTime .The enumerated constant, DateTime.

Implementuje

Dotyczy