DateTime.Hour Właściwość

Definicja

Pobiera składnik godziny z daty reprezentowanej przez to wystąpienie.Gets the hour component of the date represented by this instance.

public:
 property int Hour { int get(); };
public int Hour { get; }
member this.Hour : int
Public ReadOnly Property Hour As Integer

Wartość właściwości

Int32

Składnik godziny wyrażony jako wartość z przedziału od 0 do 23.The hour component, expressed as a value between 0 and 23.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje Hour Właściwość.The following example demonstrates the Hour property.

System::DateTime moment = System::DateTime(
  1999, 1, 13, 3, 57, 32, 11 );

// Year gets 1999.
int year = moment.Year;

// Month gets 1 (January).
int month = moment.Month;

// Day gets 13.
int day = moment.Day;

// Hour gets 3.
int hour = moment.Hour;

// Minute gets 57.
int minute = moment.Minute;

// Second gets 32.
int second = moment.Second;

// Millisecond gets 11.
int millisecond = moment.Millisecond;
System.DateTime moment = new System.DateTime(
                1999, 1, 13, 3, 57, 32, 11);
// Year gets 1999.
int year = moment.Year;

// Month gets 1 (January).
int month = moment.Month;

// Day gets 13.
int day = moment.Day;

// Hour gets 3.
int hour = moment.Hour;

// Minute gets 57.
int minute = moment.Minute;

// Second gets 32.
int second = moment.Second;

// Millisecond gets 11.
int millisecond = moment.Millisecond;
Dim moment As New System.DateTime(1999, 1, 13, 3, 57, 32, 11)

' Year gets 1999.
Dim year As Integer = moment.Year

' Month gets 1 (January).
Dim month As Integer = moment.Month

' Day gets 13.
Dim day As Integer = moment.Day

' Hour gets 3.
Dim hour As Integer = moment.Hour

' Minute gets 57.
Dim minute As Integer = moment.Minute

' Second gets 32.
Dim second As Integer = moment.Second

' Millisecond gets 11.
Dim millisecond As Integer = moment.Millisecond

Uwagi

Wartość Hour właściwości jest zawsze wyrażona przy użyciu 24-godzinnego zegara.The value of the Hour property is always expressed using a 24-hour clock. Aby pobrać ciąg, który reprezentuje godzinę daty i godziny przy użyciu zegara 12-godzinnego, wywołaj DateTime.ToString(String) DateTime.ToString(String, IFormatProvider) metodę lub przy użyciu specyfikatora formatu niestandardowego "h".To retrieve a string that represents the hour of a date and time using a 12-hour clock, call the DateTime.ToString(String) or DateTime.ToString(String, IFormatProvider) method with the "h" custom format specifier. Na przykład:For example:

DateTime date1 = new DateTime(2008, 4, 1, 18, 53, 0);
Console.WriteLine(date1.ToString("%h"));       // Displays 6
Console.WriteLine(date1.ToString("h tt"));      // Displays 6 PM
Dim date1 As Date = #04/01/2008 6:53:00PM#
Console.WriteLine(date1.ToString("%h"))   ' Displays 6
Console.WriteLine(date1.ToString("h tt"))  ' Displays 6 PM

Dotyczy