DateTime.Addition(DateTime, TimeSpan) Operator

Definicja

Dodaje określony przedział czasu do określonej daty i godziny, dając nową datę i godzinę.Adds a specified time interval to a specified date and time, yielding a new date and time.

public:
 static DateTime operator +(DateTime d, TimeSpan t);
public static DateTime operator + (DateTime d, TimeSpan t);
static member ( + ) : DateTime * TimeSpan -> DateTime
Public Shared Operator + (d As DateTime, t As TimeSpan) As DateTime

Parametry

d
DateTime

Wartość daty i godziny do dodania.The date and time value to add.

t
TimeSpan

Przedział czasu, który ma zostać dodany.The time interval to add.

Zwraca

DateTime

Obiekt, który jest sumą wartości d i t .An object that is the sum of the values of d and t.

Wyjątki

Wynikiem DateTime jest mniejsza niż MinValue lub większa niż MaxValue .The resulting DateTime is less than MinValue or greater than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje operator dodawania.The following example demonstrates the addition operator.

System::DateTime dTime( 1980, 8, 5 );

// tSpan is 17 days, 4 hours, 2 minutes and 1 second.
System::TimeSpan tSpan( 17, 4, 2, 1 );

// Result gets 8/22/1980 4:02:01 AM.
System::DateTime result = dTime + tSpan;
System.DateTime dTime = new System.DateTime(1980, 8, 5);

// tSpan is 17 days, 4 hours, 2 minutes and 1 second.
System.TimeSpan tSpan
    = new System.TimeSpan(17, 4, 2, 1);

// Result gets 8/22/1980 4:02:01 AM.
System.DateTime result = dTime + tSpan;
Dim dTime As Date = #8/5/1980#

' tSpan is 17 days, 4 hours, 2 minutes and 1 second.
Dim tSpan As New TimeSpan(17, 4, 2, 1)

Dim result1, result2 As Date

' Result gets 8/22/1980 4:02:01 AM.
result1 = Date.op_Addition(dTime, tSpan)

result2 = dTime + tSpan 

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora to DateTime.Add(TimeSpan)The equivalent method for this operator is DateTime.Add(TimeSpan)

Dotyczy

Zobacz też