DateTime.Inequality(DateTime, DateTime) Operator

Definicja

Określa, czy dwa określone wystąpienia elementu DateTime nie są takie same.Determines whether two specified instances of DateTime are not equal.

public:
 static bool operator !=(DateTime d1, DateTime d2);
public static bool operator != (DateTime d1, DateTime d2);
static member op_Inequality : DateTime * DateTime -> bool
Public Shared Operator != (d1 As DateTime, d2 As DateTime) As Boolean

Parametry

d1
DateTime

Pierwszy obiekt do porównania.The first object to compare.

d2
DateTime

Drugi obiekt do porównania.The second object to compare.

Zwraca

Boolean

true Jeśli d1 i d2 nie reprezentują tego samego dnia i godziny; w przeciwnym razie, false .true if d1 and d2 do not represent the same date and time; otherwise, false.

Uwagi

InequalityOperator określa, czy dwie DateTime wartości nie są równe przez porównanie ich liczby taktów.The Inequality operator determines whether two DateTime values are not equal by comparing their number of ticks. Przed porównaniem DateTime obiektów upewnij się, że obiekty reprezentują czasy w tej samej strefie czasowej.Before comparing DateTime objects, make sure that the objects represent times in the same time zone. Można to zrobić, porównując wartości ich Kind właściwości.You can do this by comparing the values of their Kind property.

Równoważna Metoda dla tego operatora to DateTime.Equals(Object)The equivalent method for this operator is DateTime.Equals(Object)

Dotyczy

Zobacz też