DateTime.Subtraction Operator

Definicja

Odejmuje określony lub określony DateTime TimeSpan DateTime .Subtracts a specified DateTime orTimeSpan from a specified DateTime.

Przeciążenia

Subtraction(DateTime, TimeSpan)

Odejmuje określony przedział czasu od określonej daty i godziny, a następnie zwraca nową datę i godzinę.Subtracts a specified time interval from a specified date and time and returns a new date and time.

Subtraction(DateTime, DateTime)

Odejmuje określoną datę i godzinę z innej określonej daty i godziny i zwraca przedział czasu.Subtracts a specified date and time from another specified date and time and returns a time interval.

Subtraction(DateTime, TimeSpan)

Odejmuje określony przedział czasu od określonej daty i godziny, a następnie zwraca nową datę i godzinę.Subtracts a specified time interval from a specified date and time and returns a new date and time.

public:
 static DateTime operator -(DateTime d, TimeSpan t);
public static DateTime operator - (DateTime d, TimeSpan t);
static member ( - ) : DateTime * TimeSpan -> DateTime
Public Shared Operator - (d As DateTime, t As TimeSpan) As DateTime

Parametry

d
DateTime

Wartość daty i godziny odejmowania.The date and time value to subtract from.

t
TimeSpan

Interwał czasu, który należy odjąć.The time interval to subtract.

Zwraca

DateTime

Obiekt, którego wartość jest równa d minus wartość t .An object whose value is the value of d minus the value of t.

Wyjątki

Wynikiem DateTime jest mniejsza niż MinValue lub większa niż MaxValue .The resulting DateTime is less than MinValue or greater than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje Subtract metodę i operator odejmowania.The following example demonstrates the Subtract method and the subtraction operator.

System::DateTime date1 = System::DateTime( 1996, 6, 3, 22, 15, 0 );
System::DateTime date2 = System::DateTime( 1996, 12, 6, 13, 2, 0 );
System::DateTime date3 = System::DateTime( 1996, 10, 12, 8, 42, 0 );

// diff1 gets 185 days, 14 hours, and 47 minutes.
System::TimeSpan diff1 = date2.Subtract( date1 );

// date4 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System::DateTime date4 = date3.Subtract( diff1 );

// diff2 gets 55 days 4 hours and 20 minutes.
System::TimeSpan diff2 = date2 - date3;

// date5 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System::DateTime date5 = date1 - diff2;
System.DateTime date1 = new System.DateTime(1996, 6, 3, 22, 15, 0);
System.DateTime date2 = new System.DateTime(1996, 12, 6, 13, 2, 0);
System.DateTime date3 = new System.DateTime(1996, 10, 12, 8, 42, 0);

// diff1 gets 185 days, 14 hours, and 47 minutes.
System.TimeSpan diff1 = date2.Subtract(date1);

// date4 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System.DateTime date4 = date3.Subtract(diff1);

// diff2 gets 55 days 4 hours and 20 minutes.
System.TimeSpan diff2 = date2 - date3;

// date5 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System.DateTime date5 = date1 - diff2;
Dim date1 As New System.DateTime(1996, 6, 3, 22, 15, 0)
Dim date2 As New System.DateTime(1996, 12, 6, 13, 2, 0)
Dim date3 As New System.DateTime(1996, 10, 12, 8, 42, 0)

Dim diff1 As System.TimeSpan
' diff1 gets 185 days, 14 hours, and 47 minutes.
diff1 = date2.Subtract(date1)

Dim date4 As System.DateTime
' date4 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
date4 = date3.Subtract(diff1)

Dim diff2 As System.TimeSpan
' diff2 gets 55 days 4 hours and 20 minutes.
diff2 = System.DateTime.op_Subtraction(date2, date3)

Dim date5 As System.DateTime
' date5 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
date5 = System.DateTime.op_Subtraction(date1, diff2)

Uwagi

Ta metoda odejmuje wartość Ticks z t wartości Ticks d .This method subtracts the ticks value of t from the ticks value of d.

Równoważna Metoda dla tego operatora to DateTime.Subtract(DateTime)The equivalent method for this operator is DateTime.Subtract(DateTime)

Zobacz też

Dotyczy

Subtraction(DateTime, DateTime)

Odejmuje określoną datę i godzinę z innej określonej daty i godziny i zwraca przedział czasu.Subtracts a specified date and time from another specified date and time and returns a time interval.

public:
 static TimeSpan operator -(DateTime d1, DateTime d2);
public static TimeSpan operator - (DateTime d1, DateTime d2);
static member ( - ) : DateTime * DateTime -> TimeSpan
Public Shared Operator - (d1 As DateTime, d2 As DateTime) As TimeSpan

Parametry

d1
DateTime

Wartość daty i godziny odejmowania (odjemna).The date and time value to subtract from (the minuend).

d2
DateTime

Wartość daty i godziny odejmowania (odjemnik).The date and time value to subtract (the subtrahend).

Zwraca

TimeSpan

Przedział czasu między d1 i d2 ; czyli d1 minus d2 .The time interval between d1 and d2; that is, d1 minus d2.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje Subtract metodę i operator odejmowania.The following example demonstrates the Subtract method and the subtraction operator.

System::DateTime date1 = System::DateTime( 1996, 6, 3, 22, 15, 0 );
System::DateTime date2 = System::DateTime( 1996, 12, 6, 13, 2, 0 );
System::DateTime date3 = System::DateTime( 1996, 10, 12, 8, 42, 0 );

// diff1 gets 185 days, 14 hours, and 47 minutes.
System::TimeSpan diff1 = date2.Subtract( date1 );

// date4 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System::DateTime date4 = date3.Subtract( diff1 );

// diff2 gets 55 days 4 hours and 20 minutes.
System::TimeSpan diff2 = date2 - date3;

// date5 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System::DateTime date5 = date1 - diff2;
System.DateTime date1 = new System.DateTime(1996, 6, 3, 22, 15, 0);
System.DateTime date2 = new System.DateTime(1996, 12, 6, 13, 2, 0);
System.DateTime date3 = new System.DateTime(1996, 10, 12, 8, 42, 0);

// diff1 gets 185 days, 14 hours, and 47 minutes.
System.TimeSpan diff1 = date2.Subtract(date1);

// date4 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System.DateTime date4 = date3.Subtract(diff1);

// diff2 gets 55 days 4 hours and 20 minutes.
System.TimeSpan diff2 = date2 - date3;

// date5 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System.DateTime date5 = date1 - diff2;
Dim date1 As New System.DateTime(1996, 6, 3, 22, 15, 0)
Dim date2 As New System.DateTime(1996, 12, 6, 13, 2, 0)
Dim date3 As New System.DateTime(1996, 10, 12, 8, 42, 0)

Dim diff1 As System.TimeSpan
' diff1 gets 185 days, 14 hours, and 47 minutes.
diff1 = date2.Subtract(date1)

Dim date4 As System.DateTime
' date4 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
date4 = date3.Subtract(diff1)

Dim diff2 As System.TimeSpan
' diff2 gets 55 days 4 hours and 20 minutes.
diff2 = System.DateTime.op_Subtraction(date2, date3)

Dim date5 As System.DateTime
' date5 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
date5 = System.DateTime.op_Subtraction(date1, diff2)

Uwagi

Subtraction(DateTime, DateTime)Metoda nie uwzględnia wartości Kind Właściwości dwóch DateTime wartości podczas odejmowania.The Subtraction(DateTime, DateTime) method does not consider the value of the Kind property of the two DateTime values when performing the subtraction. Przed odjęciem DateTime obiektów upewnij się, że obiekty reprezentują czasy w tej samej strefie czasowej.Before subtracting DateTime objects, ensure that the objects represent times in the same time zone. W przeciwnym razie wynik będzie zawierać różnicę między strefami czasowymi.Otherwise, the result will include the difference between time zones.

Uwaga

DateTimeOffset.Subtraction(DateTimeOffset, DateTimeOffset)Metoda uwzględnia różnicę między strefami czasowymi podczas odejmowania.The DateTimeOffset.Subtraction(DateTimeOffset, DateTimeOffset) method does consider the difference between time zones when performing the subtraction.

Równoważna Metoda dla tego operatora to DateTime.Subtract(DateTime)The equivalent method for this operator is DateTime.Subtract(DateTime)

Zobacz też

Dotyczy