DateTime.SpecifyKind(DateTime, DateTimeKind) Metoda

Definicja

Tworzy nowy obiekt DateTime, który ma taką samą liczbę taktów jak określony DateTime, ale jest wyznaczony jako czas lokalny, uniwersalny czas koordynowany (UTC) lub nie, zgodnie z podaną wartością DateTimeKind.Creates a new DateTime object that has the same number of ticks as the specified DateTime, but is designated as either local time, Coordinated Universal Time (UTC), or neither, as indicated by the specified DateTimeKind value.

public:
 static DateTime SpecifyKind(DateTime value, DateTimeKind kind);
public static DateTime SpecifyKind (DateTime value, DateTimeKind kind);
static member SpecifyKind : DateTime * DateTimeKind -> DateTime
Public Shared Function SpecifyKind (value As DateTime, kind As DateTimeKind) As DateTime

Parametry

value
DateTime

Data i godzina.A date and time.

kind
DateTimeKind

Jedna z wartości wyliczenia, która wskazuje, czy nowy obiekt reprezentuje czas lokalny, UTC, czy też nie.One of the enumeration values that indicates whether the new object represents local time, UTC, or neither.

Zwraca

Nowy obiekt, który ma taką samą liczbę taktów jak obiekt reprezentowany przez parametr value i DateTimeKind wartość określona przez parametr kind.A new object that has the same number of ticks as the object represented by the value parameter and the DateTimeKind value specified by the kind parameter.

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano metodę SpecifyKind, aby zademonstrować, jak Właściwość Kind wpływa na ToLocalTime i ToUniversalTime metod konwersji.The following example uses the SpecifyKind method to demonstrate how the Kind property influences the ToLocalTime and ToUniversalTime conversion methods.

// This code example demonstrates the DateTime Kind, Now, and
// UtcNow properties, and the SpecifyKind(), ToLocalTime(), 
// and ToUniversalTime() methods.

using System;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
// Get the date and time for the current moment, adjusted 
// to the local time zone.

  DateTime saveNow = DateTime.Now;

// Get the date and time for the current moment expressed 
// as coordinated universal time (UTC).

  DateTime saveUtcNow = DateTime.UtcNow;
  DateTime myDt;

// Display the value and Kind property of the current moment 
// expressed as UTC and local time.

  DisplayNow("UtcNow: ..........", saveUtcNow);
  DisplayNow("Now: .............", saveNow);
  Console.WriteLine();

// Change the Kind property of the current moment to 
// DateTimeKind.Utc and display the result.

  myDt = DateTime.SpecifyKind(saveNow, DateTimeKind.Utc);
  Display("Utc: .............", myDt);

// Change the Kind property of the current moment to 
// DateTimeKind.Local and display the result.

  myDt = DateTime.SpecifyKind(saveNow, DateTimeKind.Local);
  Display("Local: ...........", myDt);

// Change the Kind property of the current moment to 
// DateTimeKind.Unspecified and display the result.

  myDt = DateTime.SpecifyKind(saveNow, DateTimeKind.Unspecified);
  Display("Unspecified: .....", myDt);
  }

// Display the value and Kind property of a DateTime structure, the 
// DateTime structure converted to local time, and the DateTime 
// structure converted to universal time. 

  public static string datePatt = @"M/d/yyyy hh:mm:ss tt";
  public static void Display(string title, DateTime inputDt)
  {
  DateTime dispDt = inputDt;
  string dtString;

// Display the original DateTime.

  dtString = dispDt.ToString(datePatt);
  Console.WriteLine("{0} {1}, Kind = {2}", 
           title, dtString, dispDt.Kind);

// Convert inputDt to local time and display the result. 
// If inputDt.Kind is DateTimeKind.Utc, the conversion is performed.
// If inputDt.Kind is DateTimeKind.Local, the conversion is not performed.
// If inputDt.Kind is DateTimeKind.Unspecified, the conversion is 
// performed as if inputDt was universal time.

  dispDt = inputDt.ToLocalTime();
  dtString = dispDt.ToString(datePatt);
  Console.WriteLine(" ToLocalTime:   {0}, Kind = {1}", 
           dtString, dispDt.Kind);

// Convert inputDt to universal time and display the result. 
// If inputDt.Kind is DateTimeKind.Utc, the conversion is not performed.
// If inputDt.Kind is DateTimeKind.Local, the conversion is performed.
// If inputDt.Kind is DateTimeKind.Unspecified, the conversion is 
// performed as if inputDt was local time.

  dispDt = inputDt.ToUniversalTime();
  dtString = dispDt.ToString(datePatt);
  Console.WriteLine(" ToUniversalTime: {0}, Kind = {1}", 
           dtString, dispDt.Kind);
  Console.WriteLine();
  }

// Display the value and Kind property for DateTime.Now and DateTime.UtcNow.

  public static void DisplayNow(string title, DateTime inputDt)
  {
  string dtString = inputDt.ToString(datePatt);
  Console.WriteLine("{0} {1}, Kind = {2}", 
           title, dtString, inputDt.Kind);
  }
}

/*
This code example produces the following results:

UtcNow: .......... 5/6/2005 09:34:42 PM, Kind = Utc
Now: ............. 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Local

Utc: ............. 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Utc
 ToLocalTime:   5/6/2005 07:34:42 AM, Kind = Local
 ToUniversalTime: 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Utc

Local: ........... 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Local
 ToLocalTime:   5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Local
 ToUniversalTime: 5/6/2005 09:34:42 PM, Kind = Utc

Unspecified: ..... 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Unspecified
 ToLocalTime:   5/6/2005 07:34:42 AM, Kind = Local
 ToUniversalTime: 5/6/2005 09:34:42 PM, Kind = Utc

*/

' This code example demonstrates the DateTime Kind, Now, and
' UtcNow properties, and the SpecifyKind(), ToLocalTime(), 
' and ToUniversalTime() methods.
Class Sample
  Public Shared Sub Main() 
    ' Get the date and time for the current moment, adjusted 
    ' to the local time zone.
    Dim saveNow As DateTime = DateTime.Now
    
    ' Get the date and time for the current moment expressed 
    ' as coordinated universal time (UTC).
    Dim saveUtcNow As DateTime = DateTime.UtcNow
    Dim myDt As DateTime
    
    ' Display the value and Kind property of the current moment 
    ' expressed as UTC and local time.
    DisplayNow("UtcNow: ..........", saveUtcNow)
    DisplayNow("Now: .............", saveNow)
    Console.WriteLine()
    
    ' Change the Kind property of the current moment to 
    ' DateTimeKind.Utc and display the result.
    myDt = DateTime.SpecifyKind(saveNow, DateTimeKind.Utc)
    Display("Utc: .............", myDt)
    
    ' Change the Kind property of the current moment to 
    ' DateTimeKind.Local and display the result.
    myDt = DateTime.SpecifyKind(saveNow, DateTimeKind.Local)
    Display("Local: ...........", myDt)
    
    ' Change the Kind property of the current moment to 
    ' DateTimeKind.Unspecified and display the result.
    myDt = DateTime.SpecifyKind(saveNow, DateTimeKind.Unspecified)
    Display("Unspecified: .....", myDt)
  End Sub
  
  ' Display the value and Kind property of a DateTime structure, the 
  ' DateTime structure converted to local time, and the DateTime 
  ' structure converted to universal time. 

  Public Shared datePatt As String = "M/d/yyyy hh:mm:ss tt"
  
  Public Shared Sub Display(ByVal title As String, ByVal inputDt As DateTime) 
    Dim dispDt As DateTime = inputDt
    Dim dtString As String
    
    ' Display the original DateTime.
    dtString = dispDt.ToString(datePatt)
    Console.WriteLine("{0} {1}, Kind = {2}", title, dtString, dispDt.Kind)
    
    ' Convert inputDt to local time and display the result. 
    ' If inputDt.Kind is DateTimeKind.Utc, the conversion is performed.
    ' If inputDt.Kind is DateTimeKind.Local, the conversion is not performed.
    ' If inputDt.Kind is DateTimeKind.Unspecified, the conversion is 
    ' performed as if inputDt was universal time.
    dispDt = inputDt.ToLocalTime()
    dtString = dispDt.ToString(datePatt)
    Console.WriteLine(" ToLocalTime:   {0}, Kind = {1}", dtString, dispDt.Kind)
    
    ' Convert inputDt to universal time and display the result. 
    ' If inputDt.Kind is DateTimeKind.Utc, the conversion is not performed.
    ' If inputDt.Kind is DateTimeKind.Local, the conversion is performed.
    ' If inputDt.Kind is DateTimeKind.Unspecified, the conversion is 
    ' performed as if inputDt was local time.
    dispDt = inputDt.ToUniversalTime()
    dtString = dispDt.ToString(datePatt)
    Console.WriteLine(" ToUniversalTime: {0}, Kind = {1}", dtString, dispDt.Kind)
    Console.WriteLine()
  End Sub
  
  
  ' Display the value and Kind property for DateTime.Now and DateTime.UtcNow.

  Public Shared Sub DisplayNow(ByVal title As String, ByVal inputDt As DateTime) 
    Dim dtString As String = inputDt.ToString(datePatt)
    Console.WriteLine("{0} {1}, Kind = {2}", title, dtString, inputDt.Kind)
  End Sub
End Class

'
'This code example produces the following results:
'
'UtcNow: .......... 5/6/2005 09:34:42 PM, Kind = Utc
'Now: ............. 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Local
'
'Utc: ............. 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Utc
' ToLocalTime:   5/6/2005 07:34:42 AM, Kind = Local
' ToUniversalTime: 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Utc
'
'Local: ........... 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Local
' ToLocalTime:   5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Local
' ToUniversalTime: 5/6/2005 09:34:42 PM, Kind = Utc
'
'Unspecified: ..... 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Unspecified
' ToLocalTime:   5/6/2005 07:34:42 AM, Kind = Local
' ToUniversalTime: 5/6/2005 09:34:42 PM, Kind = Utc
'

Uwagi

Obiekt DateTime składa się z pola rodzajowego, które wskazuje, czy wartość czasu jest określana na podstawie czasu lokalnego, skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC), czy nie, i pola taktów, które zawierają wartość czasu mierzoną w taktach 100-nanosekund.A DateTime object consists of a Kind field that indicates whether the time value is based on local time, Coordinated Universal Time (UTC), or neither, and a Ticks field that contains a time value measured in 100-nanosecond ticks. Metoda SpecifyKind tworzy nowy obiekt DateTime przy użyciu określonego parametru kind i oryginalnej wartości czasu.The SpecifyKind method creates a new DateTime object using the specified kind parameter and the original time value.

Ważne

Zwracana wartość DateTime nie reprezentuje tego samego czasu jako parametru value, a SpecifyKind nie jest metodą konwersji strefy czasowej.The returned DateTime value does not represent the same instant in time as the value parameter, and SpecifyKind is not a time zone conversion method. Zamiast tego pozostawia czas określony przez parametr value bez zmian i ustawia właściwość Kind na kind.Instead, it leaves the time specified by the value parameter unchanged, and sets the Kind property to kind. Aby uzyskać informacje na temat konwersji stref czasowych, zobacz konwertowanie czasów między strefami czasowymi.For information about time zone conversions, see Converting Times Between Time Zones.

Metoda SpecifyKind jest przydatna w scenariuszach współdziałania, w których otrzymujesz obiekt DateTime z nieokreślonym rodzajem pola, ale można określić przez niezależne oznaczanie, że pole Ticks reprezentuje czas lokalny lub UTC.The SpecifyKind method is useful in interoperability scenarios where you receive a DateTime object with an unspecified Kind field, but you can determine by independent means that the Ticks field represents local time or UTC.

Dotyczy

Zobacz też