DateTime.Subtract Metoda

Definicja

Zwraca wartość będącą wynikiem odejmowania określonego czasu lub czasu trwania z wartości tego wystąpienia.Returns the value that results from subtracting the specified time or duration from the value of this instance.

Przeciążenia

Subtract(DateTime)

Zwraca nową TimeSpan, która odejmuje określoną datę i godzinę z wartości tego wystąpienia.Returns a new TimeSpan that subtracts the specified date and time from the value of this instance.

Subtract(TimeSpan)

Zwraca nową DateTime, która odejmuje określony czas trwania z wartości tego wystąpienia.Returns a new DateTime that subtracts the specified duration from the value of this instance.

Subtract(DateTime)

Zwraca nową TimeSpan, która odejmuje określoną datę i godzinę z wartości tego wystąpienia.Returns a new TimeSpan that subtracts the specified date and time from the value of this instance.

public:
 TimeSpan Subtract(DateTime value);
public TimeSpan Subtract (DateTime value);
member this.Subtract : DateTime -> TimeSpan
Public Function Subtract (value As DateTime) As TimeSpan

Parametry

value
DateTime

Wartość daty i godziny odejmowania.The date and time value to subtract.

Zwraca

Przedział czasu, który jest równy dacie i godzinie reprezentowanej przez to wystąpienie, pomniejszonej o datę i godzinę reprezentowane przez value.A time interval that is equal to the date and time represented by this instance minus the date and time represented by value.

Wyjątki

Wynik jest mniejszy niż MinValue lub większy niż MaxValue.The result is less than MinValue or greater than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje metodę Subtract i operator odejmowania.The following example demonstrates the Subtract method and the subtraction operator.

System::DateTime date1 = System::DateTime( 1996, 6, 3, 22, 15, 0 );
System::DateTime date2 = System::DateTime( 1996, 12, 6, 13, 2, 0 );
System::DateTime date3 = System::DateTime( 1996, 10, 12, 8, 42, 0 );

// diff1 gets 185 days, 14 hours, and 47 minutes.
System::TimeSpan diff1 = date2.Subtract( date1 );

// date4 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System::DateTime date4 = date3.Subtract( diff1 );

// diff2 gets 55 days 4 hours and 20 minutes.
System::TimeSpan diff2 = date2 - date3;

// date5 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System::DateTime date5 = date1 - diff2;
System.DateTime date1 = new System.DateTime(1996, 6, 3, 22, 15, 0);
System.DateTime date2 = new System.DateTime(1996, 12, 6, 13, 2, 0);
System.DateTime date3 = new System.DateTime(1996, 10, 12, 8, 42, 0);

// diff1 gets 185 days, 14 hours, and 47 minutes.
System.TimeSpan diff1 = date2.Subtract(date1);

// date4 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System.DateTime date4 = date3.Subtract(diff1);

// diff2 gets 55 days 4 hours and 20 minutes.
System.TimeSpan diff2 = date2 - date3;

// date5 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System.DateTime date5 = date1 - diff2;
Dim date1 As New System.DateTime(1996, 6, 3, 22, 15, 0)
Dim date2 As New System.DateTime(1996, 12, 6, 13, 2, 0)
Dim date3 As New System.DateTime(1996, 10, 12, 8, 42, 0)

Dim diff1 As System.TimeSpan
' diff1 gets 185 days, 14 hours, and 47 minutes.
diff1 = date2.Subtract(date1)

Dim date4 As System.DateTime
' date4 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
date4 = date3.Subtract(diff1)

Dim diff2 As System.TimeSpan
' diff2 gets 55 days 4 hours and 20 minutes.
diff2 = System.DateTime.op_Subtraction(date2, date3)

Dim date5 As System.DateTime
' date5 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
date5 = System.DateTime.op_Subtraction(date1, diff2)

Uwagi

Metoda Subtract(DateTime) określa różnicę między dwiema datami.The Subtract(DateTime) method determines the difference between two dates. Aby odjąć przedział czasu od bieżącego wystąpienia, wywołaj metodę Subtract(TimeSpan).To subtract a time interval from the current instance, call the Subtract(TimeSpan) method. Aby odjąć określony przedział czasu od bieżącego wystąpienia, należy wywołać metodę, która dodaje ten interwał czasu do bieżącej daty, i podać wartość ujemną jako argument metody.To subtract a particular time interval from the current instance, call the method that adds that time interval to the current date, and supply a negative value as the method argument. Na przykład aby odjąć dwa miesiące od bieżącej daty, wywołaj metodę AddMonths(Int32) z wartością-2.For example, to subtract two months from the current date, call the AddMonths(Int32) method with a value of -2.

Jeśli data i godzina bieżącego wystąpienia jest wcześniejsza niż value, metoda zwraca obiekt TimeSpan, który reprezentuje ujemny przedział czasu.If the date and time of the current instance is earlier than value, the method returns a TimeSpan object that represents a negative time span. Oznacza to, że wartość wszystkich właściwości innych niż zero (takich jak Days lub Ticks) jest ujemna.That is, the value of all of its non-zero properties (such as Days or Ticks) is negative.

Metoda Subtract(DateTime) nie uwzględnia wartości właściwości Kind dwóch DateTime wartości podczas odejmowania.The Subtract(DateTime) method does not consider the value of the Kind property of the two DateTime values when performing the subtraction. Przed odjęciem DateTime obiektów, należy się upewnić, że obiekty reprezentują czasy w tej samej strefie czasowej.Before subtracting DateTime objects, ensure that the objects represent times in the same time zone. W przeciwnym razie wynik będzie zawierać różnicę między strefami czasowymi.Otherwise, the result will include the difference between time zones.

Uwaga

Metoda DateTimeOffset.Subtract(DateTimeOffset) uwzględnia różnicę między strefami czasowymi podczas wykonywania odejmowania.The DateTimeOffset.Subtract(DateTimeOffset) method does consider the difference between time zones when performing the subtraction.

Zobacz też

Subtract(TimeSpan)

Zwraca nową DateTime, która odejmuje określony czas trwania z wartości tego wystąpienia.Returns a new DateTime that subtracts the specified duration from the value of this instance.

public:
 DateTime Subtract(TimeSpan value);
public DateTime Subtract (TimeSpan value);
member this.Subtract : TimeSpan -> DateTime
Public Function Subtract (value As TimeSpan) As DateTime

Parametry

value
TimeSpan

Interwał czasu, który należy odjąć.The time interval to subtract.

Zwraca

Obiekt, który jest równy dacie i godzinie reprezentowanej przez to wystąpienie minus przedział czasu reprezentowany przez value.An object that is equal to the date and time represented by this instance minus the time interval represented by value.

Wyjątki

Wynik jest mniejszy niż MinValue lub większy niż MaxValue.The result is less than MinValue or greater than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje metodę Subtract i operator odejmowania.The following example demonstrates the Subtract method and the subtraction operator.

System::DateTime date1 = System::DateTime( 1996, 6, 3, 22, 15, 0 );
System::DateTime date2 = System::DateTime( 1996, 12, 6, 13, 2, 0 );
System::DateTime date3 = System::DateTime( 1996, 10, 12, 8, 42, 0 );

// diff1 gets 185 days, 14 hours, and 47 minutes.
System::TimeSpan diff1 = date2.Subtract( date1 );

// date4 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System::DateTime date4 = date3.Subtract( diff1 );

// diff2 gets 55 days 4 hours and 20 minutes.
System::TimeSpan diff2 = date2 - date3;

// date5 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System::DateTime date5 = date1 - diff2;
System.DateTime date1 = new System.DateTime(1996, 6, 3, 22, 15, 0);
System.DateTime date2 = new System.DateTime(1996, 12, 6, 13, 2, 0);
System.DateTime date3 = new System.DateTime(1996, 10, 12, 8, 42, 0);

// diff1 gets 185 days, 14 hours, and 47 minutes.
System.TimeSpan diff1 = date2.Subtract(date1);

// date4 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System.DateTime date4 = date3.Subtract(diff1);

// diff2 gets 55 days 4 hours and 20 minutes.
System.TimeSpan diff2 = date2 - date3;

// date5 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System.DateTime date5 = date1 - diff2;
Dim date1 As New System.DateTime(1996, 6, 3, 22, 15, 0)
Dim date2 As New System.DateTime(1996, 12, 6, 13, 2, 0)
Dim date3 As New System.DateTime(1996, 10, 12, 8, 42, 0)

Dim diff1 As System.TimeSpan
' diff1 gets 185 days, 14 hours, and 47 minutes.
diff1 = date2.Subtract(date1)

Dim date4 As System.DateTime
' date4 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
date4 = date3.Subtract(diff1)

Dim diff2 As System.TimeSpan
' diff2 gets 55 days 4 hours and 20 minutes.
diff2 = System.DateTime.op_Subtraction(date2, date3)

Dim date5 As System.DateTime
' date5 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
date5 = System.DateTime.op_Subtraction(date1, diff2)

Uwagi

Metoda Subtract(TimeSpan) zwraca datę, która jest określoną różnicą interwału czasu z bieżącego wystąpienia.The Subtract(TimeSpan) method returns the date that is a specified time interval difference from the current instance. Aby określić interwał czasu między dwiema datami, wywołaj metodę Subtract(DateTime).To determine the time interval between two dates, call the Subtract(DateTime) method. Aby odjąć określony przedział czasu od bieżącego wystąpienia, należy wywołać metodę, która dodaje ten interwał czasu do bieżącej daty, i podać wartość ujemną jako argument metody.To subtract a particular time interval from the current instance, call the method that adds that time interval to the current date, and supply a negative value as the method argument. Na przykład aby odjąć dwa miesiące od bieżącej daty, wywołaj metodę AddMonths(Int32) z wartością-2.For example, to subtract two months from the current date, call the AddMonths(Int32) method with a value of -2.

Ta metoda nie zmienia wartości tego DateTime.This method does not change the value of this DateTime. Zamiast tego zwraca nowy DateTime którego wartość jest wynikiem tej operacji.Instead, it returns a new DateTime whose value is the result of this operation.

Zwykle Metoda DateTime.Subtract(TimeSpan) odejmuje obiekt TimeSpan, który reprezentuje dodatnie przedział czasu i zwraca wartość DateTime, która jest wcześniejsza niż data i godzina bieżącego wystąpienia.Ordinarily, the DateTime.Subtract(TimeSpan) method subtracts a TimeSpan object that represents a positive time span and returns a DateTime value that is earlier than the date and time of the current instance. Jeśli jednak obiekt TimeSpan reprezentuje ujemny przedział czasu, Metoda DateTime.Subtract(TimeSpan) zwróci wartość DateTime, która jest późniejsza niż data i godzina bieżącego wystąpienia.However, if the TimeSpan object represents a negative time span, the DateTime.Subtract(TimeSpan) method returns a DateTime value that is later than the date and time of the current instance.

Metoda DateTime.Subtract(TimeSpan) umożliwia odjęcie przedziału czasu, który składa się z więcej niż jednej jednostki czasu (na przykład przez daną liczbę godzin i określoną liczbę minut).The DateTime.Subtract(TimeSpan) method allows you to subtract a time interval that consists of more than one unit of time (such as a given number of hours and a given number of minutes). Aby odjąć pojedynczą jednostkę czasu (na przykład lata, miesiące lub dni) z wystąpienia DateTime, można przekazać ujemną wartość liczbową jako parametr do dowolnej z następujących metod:To subtract a single unit of time (such as years, months, or days) from the DateTime instance, you can pass a negative numeric value as a parameter to any of the following methods:

  • AddYears, aby odjąć określoną liczbę lat od bieżącego wystąpienia daty i godziny.AddYears, to subtract a specific number of years from the current date and time instance.

  • AddMonths, aby odjąć określoną liczbę miesięcy od bieżącego wystąpienia daty i godziny.AddMonths, to subtract a specific number of months from the current date and time instance.

  • AddDays, aby odjąć określoną liczbę dni od bieżącego wystąpienia daty i godziny.AddDays, to subtract a specific number of days from the current date and time instance.

  • AddHours, aby odjąć określoną liczbę godzin od bieżącego wystąpienia daty i godziny.AddHours, to subtract a specific number of hours from the current date and time instance.

  • AddMinutes, aby odjąć określoną liczbę minut od bieżącego wystąpienia daty i godziny.AddMinutes, to subtract a specific number of minutes from the current date and time instance.

  • AddSeconds, aby odjąć określoną liczbę sekund od bieżącego wystąpienia daty i godziny.AddSeconds, to subtract a specific number of seconds from the current date and time instance.

  • AddMilliseconds, aby odjąć określoną liczbę milisekund od bieżącego wystąpienia daty i godziny.AddMilliseconds, to subtract a specific number of milliseconds from the current date and time instance.

  • AddTicks, aby odjąć określoną liczbę taktów od bieżącego wystąpienia daty i godziny.AddTicks, to subtract a specific number of ticks from the current date and time instance.

Zobacz też

Dotyczy