DateTime.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Zwraca bieżący obiekt DateTime.Returns the current DateTime object.

 virtual DateTime System.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDateTime;
DateTime IConvertible.ToDateTime (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToDateTime : IFormatProvider -> DateTime
override this.System.IConvertible.ToDateTime : IFormatProvider -> DateTime
Function ToDateTime (provider As IFormatProvider) As DateTime Implements IConvertible.ToDateTime

Parametry

provider
IFormatProvider

Obiekt, który implementuje interfejs IFormatProvider.An object that implements the IFormatProvider interface. (Ten parametr nie jest używany; Określ null.)(This parameter is not used; specify null.)

Zwraca

Bieżący obiekt.The current object.

Implementuje

Dotyczy