DateTime.IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje bieżący obiekt DateTime na obiekt określonego typu.Converts the current DateTime object to an object of a specified type.

 virtual System::Object ^ System.IConvertible.ToType(Type ^ type, IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToType;
object IConvertible.ToType (Type type, IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToType : Type * IFormatProvider -> obj
override this.System.IConvertible.ToType : Type * IFormatProvider -> obj
Function ToType (type As Type, provider As IFormatProvider) As Object Implements IConvertible.ToType

Parametry

type
Type

Żądany typ.The desired type.

provider
IFormatProvider

Obiekt, który implementuje interfejs IFormatProvider.An object that implements the IFormatProvider interface. (Ten parametr nie jest używany; Określ null.)(This parameter is not used; specify null.)

Zwraca

Obiekt typu określonego przez parametr type, z wartością równoważną bieżącemu obiektowi DateTime.An object of the type specified by the type parameter, with a value equivalent to the current DateTime object.

Implementuje

Wyjątki

Parametr type ma wartość null.type is null.

Ta konwersja nie jest obsługiwana dla typu DateTime.This conversion is not supported for the DateTime type.

Dotyczy

Zobacz też