DateTime.ToFileTimeUtc Metoda

Definicja

Konwertuje wartość bieżącego DateTime obiektu na czas pliku systemu Windows.Converts the value of the current DateTime object to a Windows file time.

public:
 long ToFileTimeUtc();
public long ToFileTimeUtc ();
member this.ToFileTimeUtc : unit -> int64
Public Function ToFileTimeUtc () As Long

Zwraca

Int64

Wartość bieżącego DateTime obiektu wyrażona jako czas pliku systemu Windows.The value of the current DateTime object expressed as a Windows file time.

Wyjątki

Uzyskany czas pliku będzie reprezentować datę i godzinę przed 12:00 1 stycznia 1601 0001The resulting file time would represent a date and time before 12:00 midnight January 1, 1601 C.E. czasu UTC.UTC.

Uwagi

Czas pliku systemu Windows ma wartość 64-bitową. Reprezentuje ona liczbę 100-nanosekundowych przedziałów czasu, które upłynęły od północy 1 stycznia 1601 roku n.e.A Windows file time is a 64-bit value that represents the number of 100-nanosecond intervals that have elapsed since 12:00 midnight, January 1, 1601 A.D. 0001 Uniwersalny czas koordynowany (UTC).(C.E.) Coordinated Universal Time (UTC). System Windows wykorzystuje czas pliku do rejestrowania informacji o tym, kiedy aplikacja tworzy, uzyskuje dostęp do zapisuje do pliku.Windows uses a file time to record when an application creates, accesses, or writes to a file.

ToFileTimeUtcMetoda używa właściwości, Kind Aby określić, czy bieżący DateTime obiekt jest czasem lokalnym, czasem UTC lub nieokreślonym rodzajem czasu, który jest traktowany jako czas UTC.The ToFileTimeUtc method uses the Kind property to determine whether the current DateTime object is a local time, a UTC time, or an unspecified kind of time which is treated as a UTC time. Jeśli jest to czas lokalny, konwertuje czas na UTC przed przeprowadzeniem konwersji do czasu pliku systemu Windows.If it is a local time, it converts the time to UTC before performing the conversion to a Windows file time.

Uwagi dotyczące wywoływania

ToFileTimeUtc()Metoda jest czasami używana do przekonwertowania czasu lokalnego na UTC, a następnie do przywrócenia go przez wywołanie metody, FromFileTimeUtc(Int64) a następnie ToLocalTime() metodę.The ToFileTimeUtc() method is sometimes used to convert a local time to UTC, and subsequently to restore it by calling the FromFileTimeUtc(Int64) method followed by the ToLocalTime() method. Jeśli jednak czas oryginalny reprezentuje nieprawidłowy czas w lokalnej strefie czasowej, te dwa wartości czasu lokalnego nie będą równe.However, if the original time represents an invalid time in the local time zone, the two local time values will not be equal. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz ToLocalTime() metodę.For additional information, see the ToLocalTime() method.

Dotyczy

Zobacz też