DateTime.ToLongTimeString Metoda

Definicja

Konwertuje wartość bieżącego obiektu DateTime na jego równoważną reprezentację ciągu w długim czasie.Converts the value of the current DateTime object to its equivalent long time string representation.

public:
 System::String ^ ToLongTimeString();
public string ToLongTimeString ();
member this.ToLongTimeString : unit -> string
Public Function ToLongTimeString () As String

Zwraca

Ciąg, który zawiera ciąg długiego czasu dla bieżącego obiektu DateTime.A string that contains the long time string representation of the current DateTime object.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje metodę ToLongTimeString.The following example demonstrates the ToLongTimeString method.

using System;
using System.Threading;
using System.Globalization;

public class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
   // Create an array of culture names.
   String[] names = { "en-US", "en-GB", "fr-FR", "de-DE" };
   // Initialize a DateTime object.
   DateTime dateValue = new System.DateTime(2013, 5, 28, 10, 30, 15);

   // Iterate the array of culture names.
   foreach (var name in names) {
     // Change the culture of the current thread.
     Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture(name);
     // Display the name of the current culture and the date.
     Console.WriteLine("Current culture: {0}", CultureInfo.CurrentCulture.Name);
     Console.WriteLine("Date: {0:G}", dateValue);    

     // Display the long time pattern and the long time.
     Console.WriteLine("Long time pattern: '{0}'", 
              DateTimeFormatInfo.CurrentInfo.LongTimePattern);
     Console.WriteLine("Long time with format string:   {0:T}", dateValue);
     Console.WriteLine("Long time with ToLongTimeString: {0}\n", 
              dateValue.ToLongTimeString());
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Current culture: en-US
//    Date: 5/28/2013 10:30:15 AM
//    Long time pattern: 'h:mm:ss tt'
//    Long time with format string:   10:30:15 AM
//    Long time with ToLongTimeString: 10:30:15 AM
//    
//    Current culture: en-GB
//    Date: 28/05/2013 10:30:15
//    Long time pattern: 'HH:mm:ss'
//    Long time with format string:   10:30:15
//    Long time with ToLongTimeString: 10:30:15
//    
//    Current culture: fr-FR
//    Date: 28/05/2013 10:30:15
//    Long time pattern: 'HH:mm:ss'
//    Long time with format string:   10:30:15
//    Long time with ToLongTimeString: 10:30:15
//    
//    Current culture: de-DE
//    Date: 28.05.2013 10:30:15
//    Long time pattern: 'HH:mm:ss'
//    Long time with format string:   10:30:15
//    Long time with ToLongTimeString: 10:30:15
Imports System.Threading
Imports System.Globalization

Public Class Example
  Public Shared Sub Main() 
   ' Create an array of culture names.
   Dim names() As String = { "en-US", "en-GB", "fr-FR", "de-DE" }
   ' Initialize a DateTime object.
   Dim dateValue As New DateTime(2013, 5, 28, 10, 30, 15)
    
   ' Iterate the array of culture names.
   For Each name In names
     ' Change the culture of the current thread.
     Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture(name)
     ' Display the name of the current culture and the date.
     Console.WriteLine("Current culture: {0}", CultureInfo.CurrentCulture.Name)
     Console.WriteLine("Date: {0:G}", dateValue)    

     ' Display the long time pattern and the long time.
     Console.WriteLine("Long time pattern: '{0}'", DateTimeFormatInfo.CurrentInfo.LongTimePattern)
     Console.WriteLine("Long time with format string:   {0:T}", dateValue)
     Console.WriteLine("Long time with ToLongTimeString: {0}", dateValue.ToLongTimeString())
     Console.WriteLine()
   Next
  End Sub 
End Class 
' The example displays the following output:
'    Current culture: en-US
'    Date: 5/28/2013 10:30:15 AM
'    Long time pattern: 'h:mm:ss tt'
'    Long time with format string:   10:30:15 AM
'    Long time with ToLongTimeString: 10:30:15 AM
'    
'    Current culture: en-GB
'    Date: 28/05/2013 10:30:15
'    Long time pattern: 'HH:mm:ss'
'    Long time with format string:   10:30:15
'    Long time with ToLongTimeString: 10:30:15
'    
'    Current culture: fr-FR
'    Date: 28/05/2013 10:30:15
'    Long time pattern: 'HH:mm:ss'
'    Long time with format string:   10:30:15
'    Long time with ToLongTimeString: 10:30:15
'    
'    Current culture: de-DE
'    Date: 28.05.2013 10:30:15
'    Long time pattern: 'HH:mm:ss'
'    Long time with format string:   10:30:15
'    Long time with ToLongTimeString: 10:30:15

Uwagi

Wartość bieżącego obiektu DateTime jest sformatowana przy użyciu wzorca zdefiniowanego przez właściwość DateTimeFormatInfo.LongTimePattern skojarzoną z bieżącą kulturą wątku.The value of the current DateTime object is formatted using the pattern defined by the DateTimeFormatInfo.LongTimePattern property associated with the current thread culture. Wartość zwracana jest taka sama jak wartość zwracana przez określenie ciągu standardowego formatu daty i godziny "T" za pomocą metody ToString(String).The return value is identical to the value returned by specifying the "T" standard date and time format string with the ToString(String) method.

Uwaga

Ciąg zwracany przez metodę ToLongTimeString jest wrażliwy na kulturę.The string returned by the ToLongTimeString method is culture-sensitive. Odzwierciedla wzorzec zdefiniowany przez właściwość DateTimeFormatInfo.LongTimePattern bieżącej kultury.It reflects the pattern defined by the current culture's DateTimeFormatInfo.LongTimePattern property. Na przykład dla kultury en-US wzorzec długiego czasu standardowego to "h:mm: SS TT"; dla de-DE Culture jest to "HH: mm: SS"; dla kultury ja-JP jest to "H:mm: SS".For example, for the en-US culture, the standard long time pattern is "h:mm:ss tt"; for the de-DE culture, it is "HH:mm:ss"; for the ja-JP culture, it is "H:mm:ss". Należy pamiętać, że jej wartość może się różnić w zależności od implementacji platformy .NET i jej wersji, systemu operacyjnego i jego wersji oraz dostosowania użytkownika.Note that its value can vary depending on the .NET implementation and its version, the operating system and its version, and user customization.

Aby uzyskać więcej informacji na temat bieżącej kultury wątku, zobacz CultureInfo.CurrentCulture i Thread.CurrentCulture właściwości.For more information about the current thread culture, see the CultureInfo.CurrentCulture and Thread.CurrentCulture properties. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących formatów znaków, wzorów i danych wyjściowych, utworzonych, zobacz ciągi formatu standardowego daty i godziny i niestandardowa data i godzina ciągi formatujące.For more information about format characters, format patterns, and the output they produce, see Standard date and time format strings and Custom date and time format strings. Aby uzyskać więcej informacji o zmienianiu wzoru formatu skojarzonego z formatem znaku, zobacz DateTimeFormatInfo klasy.For more information about changing the format pattern associated with a format character, see the DateTimeFormatInfo class.

Dotyczy

Zobacz też