DateTime.ToOADate Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną datę automatyzacji OLE.Converts the value of this instance to the equivalent OLE Automation date.

public:
 double ToOADate();
public double ToOADate ();
member this.ToOADate : unit -> double
Public Function ToOADate () As Double

Zwraca

Liczba zmiennoprzecinkowa o podwójnej precyzji, która zawiera datę automatyzacji OLE odpowiadającą wartości tego wystąpienia.A double-precision floating-point number that contains an OLE Automation date equivalent to the value of this instance.

Wyjątki

Wartość tego wystąpienia nie może być reprezentowana jako data automatyzacji OLE.The value of this instance cannot be represented as an OLE Automation Date.

Uwagi

Data automatyzacji OLE jest implementowana jako liczba zmiennoprzecinkowa, której składnik całkowity jest liczbą dni przed lub po północy, 30 grudnia 1899 i których część ułamkowa reprezentuje czas w tym dniu podzielony przez 24.An OLE Automation date is implemented as a floating-point number whose integral component is the number of days before or after midnight, 30 December 1899, and whose fractional component represents the time on that day divided by 24. Na przykład północ, 31 grudnia 1899 jest reprezentowane przez 1,0; w południe, 1 stycznia 1900 jest reprezentowany przez 2,25; północ, 29 grudnia 1899 jest reprezentowane przez-1,0; i 6 grudnia 1899 są reprezentowane przez-1,25.For example, midnight, 31 December 1899 is represented by 1.0; 6 A.M., 1 January 1900 is represented by 2.25; midnight, 29 December 1899 is represented by -1.0; and 6 A.M., 29 December 1899 is represented by -1.25.

Podstawowa Data automatyzacji OLE to północ, 30 grudnia 1899.The base OLE Automation Date is midnight, 30 December 1899. Minimalna Data automatyzacji OLE to północy, 1 stycznia 0100.The minimum OLE Automation date is midnight, 1 January 0100. Maksymalna Data automatyzacji OLE jest taka sama jak DateTime.MaxValue, ostatni moment 31 grudnia 9999.The maximum OLE Automation Date is the same as DateTime.MaxValue, the last moment of 31 December 9999.

Metoda ToOADate zgłasza OverflowException, jeśli bieżące wystąpienie reprezentuje datę późniejszą niż MaxValue i wcześniejszą niż północy w January1, 0100.The ToOADate method throws an OverflowException if the current instance represents a date that is later than MaxValue and earlier than midnight on January1, 0100. Jeśli jednak wartość bieżącego wystąpienia jest MinValue, metoda zwróci wartość 0.However, if the value of the current instance is MinValue, the method returns 0.

Więcej informacji o automatyzacji OLE znajduje się w bibliotece MSDN.For more information about OLE Automation, see the MSDN Library.

Dotyczy

Zobacz też