DateTime.ToShortDateString Metoda

Definicja

Konwertuje wartość bieżącego DateTime obiektu na jego równoważną reprezentację ciągu daty krótkiej.Converts the value of the current DateTime object to its equivalent short date string representation.

public:
 System::String ^ ToShortDateString();
public string ToShortDateString ();
member this.ToShortDateString : unit -> string
Public Function ToShortDateString () As String

Zwraca

String

Ciąg, który zawiera krótką reprezentację ciągu daty dla bieżącego DateTime obiektu.A string that contains the short date string representation of the current DateTime object.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje ToShortDateString metodę.The following example demonstrates the ToShortDateString method. Pokazuje również, że wynik wywołania ToShortDateString metody jest identyczny z wywołaniem DateTime.ToString(String) metody z "d" jako parametr formatu.It also shows that the result of calling the ToShortDateString method is identical to calling the DateTime.ToString(String) method with "d" as the format parameter.

using System;
using System.Globalization;
using System.Threading;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   DateTime dateToDisplay = new DateTime(2009, 6, 1, 8, 42, 50);
   CultureInfo originalCulture = Thread.CurrentThread.CurrentCulture;
   // Change culture to en-US.
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("en-US");
   Console.WriteLine("Displaying short date for {0} culture:",
            Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name);
   Console.WriteLine("  {0} (Short Date String)",
            dateToDisplay.ToShortDateString());
   // Display using 'd' standard format specifier to illustrate it is
   // identical to the string returned by ToShortDateString.
   Console.WriteLine("  {0} ('d' standard format specifier)",
            dateToDisplay.ToString("d"));
   Console.WriteLine();

   // Change culture to fr-FR.
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("fr-FR");
   Console.WriteLine("Displaying short date for {0} culture:",
            Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name);
   Console.WriteLine("  {0}", dateToDisplay.ToShortDateString());
   Console.WriteLine();

   // Change culture to nl-NL.
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("nl-NL");
   Console.WriteLine("Displaying short date for {0} culture:",
            Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name);
   Console.WriteLine("  {0}", dateToDisplay.ToShortDateString());

   // Restore original culture.
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = originalCulture;
  }
}
// The example displays the following output:
//    Displaying short date for en-US culture:
//     6/1/2009 (Short Date String)
//     6/1/2009 ('d' standard format specifier)
//
//    Displaying short date for fr-FR culture:
//     01/06/2009
//
//    Displaying short date for nl-NL culture:
//     1-6-2009
Imports System.Globalization
Imports System.Threading

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim dateToDisplay As Date = #06/01/2009 8:42:50#
   Dim originalCulture As CultureInfo = Thread.CurrentThread.CurrentCulture
   ' Change culture to en-US.
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New CultureInfo("en-US")
   Console.WriteLine("Displaying short date for {0} culture:", _
            Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name)
   Console.WriteLine("  {0} (Short Date String)", _
            dateToDisplay.ToShortDateString())
   ' Display using 'd' standard format specifier to illustrate it is
   ' identical to the string returned by ToShortDateString.
   Console.WriteLine("  {0} ('d' standard format specifier)", _
            dateToDisplay.ToString("d"))
   Console.WriteLine()
   
   ' Change culture to fr-FR.
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New CultureInfo("fr-FR")
   Console.WriteLine("Displaying short date for {0} culture:", _
            Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name)
   Console.WriteLine("  {0}", dateToDisplay.ToShortDateString())
   Console.WriteLine()
 
   ' Change culture to nl-NL.  
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New CultureInfo("nl-NL")
   Console.WriteLine("Displaying short date for {0} culture:", _
            Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name)
   Console.WriteLine("  {0}", dateToDisplay.ToShortDateString())
   
   ' Restore original culture.
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = originalCulture
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Displaying short date for en-US culture:
'     6/1/2009 (Short Date String)
'     6/1/2009 ('d' standard format specifier)
'    
'    Displaying short date for fr-FR culture:
'     01/06/2009
'    
'    Displaying short date for nl-NL culture:
'     1-6-2009

Uwagi

Wartość bieżącego DateTime obiektu jest formatowana przy użyciu wzorca zdefiniowanego przez DateTimeFormatInfo.ShortDatePattern Właściwość skojarzoną z bieżącą kulturą wątku.The value of the current DateTime object is formatted using the pattern defined by the DateTimeFormatInfo.ShortDatePattern property associated with the current thread culture. Wartość zwracana jest taka sama jak wartość zwrócona przez określenie standardowego ciągu formatu DateTime "d" przy użyciu ToString(String) metody.The return value is identical to the value returned by specifying the "d" standard DateTime format string with the ToString(String) method.

Uwaga

Ciąg zwracany przez ToShortDateString metodę jest wrażliwy na kulturę.The string returned by the ToShortDateString method is culture-sensitive. Odzwierciedla wzorzec zdefiniowany przez właściwość kultury Current DateTimeFormatInfo.ShortDatePattern .It reflects the pattern defined by the current culture's DateTimeFormatInfo.ShortDatePattern property. Na przykład dla kultury en-US standardowy wzorzec daty krótkiej to "M/d/rrrr"; w przypadku kultury de-DE jest to "DD". MM. rrrr "; dla kultury ja-JP jest to "RRRR/MM/DD".For example, for the en-US culture, the standard short date pattern is "M/d/yyyy"; for the de-DE culture, it is "dd.MM.yyyy"; for the ja-JP culture, it is "yyyy/MM/dd". Należy pamiętać, że jej wartość może się różnić w zależności od implementacji platformy .NET i jej wersji, systemu operacyjnego i jego wersji oraz dostosowania użytkownika.Note that its value can vary depending on the .NET implementation and its version, the operating system and its version, and user customization.

Aby uzyskać więcej informacji o bieżącej kulturze wątku, zobacz CultureInfo.CurrentCulture Thread.CurrentCulture właściwości i.For more information about the current thread culture, see the CultureInfo.CurrentCulture and Thread.CurrentCulture properties. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatów znaków, wzorców formatowania i danych wyjściowych, zobacz ciągi standardowego formatu daty i godziny oraz Niestandardowe ciągi formatujące datę i godzinę.For more information about format characters, format patterns, and the output they produce, see Standard date and time format strings and Custom date and time format strings. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany wzorca formatu skojarzonego ze znakiem formatu, zobacz DateTimeFormatInfo Klasa.For more information about changing the format pattern associated with a format character, see the DateTimeFormatInfo class.

Dotyczy

Zobacz też