DateTime.ToShortTimeString Metoda

Definicja

Konwertuje wartość bieżącego obiektu DateTime na jego równoważną reprezentację w postaci ciągu krótki czas.Converts the value of the current DateTime object to its equivalent short time string representation.

public:
 System::String ^ ToShortTimeString();
public string ToShortTimeString ();
member this.ToShortTimeString : unit -> string
Public Function ToShortTimeString () As String

Zwraca

Ciąg, który zawiera ciąg krótkiej reprezentacji bieżącego obiektu DateTime.A string that contains the short time string representation of the current DateTime object.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje metodę ToShortTimeString.The following example demonstrates the ToShortTimeString method.

using System;
using System.Globalization;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
    // Initialize a DateTime object.
    Console.WriteLine("Initialize the DateTime object to May 16, 2001 3:02:15 AM.\n");
    DateTime dateAndTime = new System.DateTime(2001, 5, 16, 3, 2, 15);

    // Display the name of the current culture.
    Console.WriteLine($"Current culture: \"{CultureInfo.CurrentCulture.Name}\"\n");
    var dtfi = CultureInfo.CurrentCulture.DateTimeFormat;

    // Display the long date pattern and string.
    Console.WriteLine($"Long date pattern: \"{dtfi.LongDatePattern}\"");
    Console.WriteLine($"Long date string: \"{dateAndTime.ToLongDateString()}\"\n");

    // Display the long time pattern and string.
    Console.WriteLine($"Long time pattern: \"{dtfi.LongTimePattern}\"");
    Console.WriteLine($"Long time string: \"{dateAndTime.ToLongTimeString()}\"\n");

    // Display the short date pattern and string.
    Console.WriteLine($"Short date pattern: \"{dtfi.ShortDatePattern}\"");
    Console.WriteLine($"Short date string: \"{dateAndTime.ToShortDateString()}\"\n");

    // Display the short time pattern and string.
    Console.WriteLine($"Short time pattern: \"{dtfi.ShortTimePattern}\"");
    Console.WriteLine($"Short time string: \"{dateAndTime.ToShortTimeString()}\"\n");
  }
}
// The example displays output similar to the following:
//    Current culture: "en-US"
//
//    Long date pattern: "dddd, MMMM d, yyyy"
//    Long date string: "Wednesday, May 16, 2001"
//
//    Long time pattern: "h:mm:ss tt"
//    Long time string: "3:02:15 AM"
//
//    Short date pattern: "M/d/yyyy"
//    Short date string: "5/16/2001"
//
//    Short time pattern: "h:mm tt"
//    Short time string: "3:02 AM"
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main() 
    ' Initialize a DateTime object.
    Console.WriteLine($"Initialize the DateTime object to May 16, 2001 3:02:15 AM.{vbCrLf}")
    Dim dateAndTime As New DateTime(2001, 5, 16, 3, 2, 15)
    
    ' Display the name of the current culture.
    Console.WriteLine($"Current culture: ""{CultureInfo.CurrentCulture.Name}""{vbCrLf}")
    Dim dtfi = CultureInfo.CurrentCulture.DateTimeFormat
    
    ' Display the long date pattern and string.
    Console.WriteLine($"Long date pattern: ""{dtfi.LongDatePattern}""")
    Console.WriteLine($"Long date string: ""{dateAndTime.ToLongDateString()}{vbCrLf}")
    
    ' Display the long time pattern and string.
    Console.WriteLine($"Long time pattern: ""{0}""", dtfi.LongTimePattern)
    Console.WriteLine($"Long time string: ""{dateAndTime.ToLongTimeString()}{vbCrLf}")
    
    ' Display the short date pattern and string.
    Console.WriteLine($"Short date pattern: ""{dtfi.ShortDatePattern}""")
    Console.WriteLine($"Short date string: ""{dateAndTime.ToShortDateString()}{vbCrLf}")
    
    ' Display the short time pattern and string.
    Console.WriteLine($"Short time pattern: ""{dtfi.ShortTimePattern}""")
    Console.WriteLine($"Short time string: ""{dateAndTime.ToShortTimeString()}{vbCrLf}")
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    Initialize the DateTime object to May 16, 2001 3:02:15 AM.
'
'    Current culture: "en-US"
'
'    Long date pattern: "dddd, MMMM d, yyyy"
'    Long date string: "Wednesday, May 16, 2001
'
'    Long time pattern: "0"
'    Long time string: "3:02:15 AM
'
'    Short date pattern: "M/d/yyyy"
'    Short date string: "5/16/2001
'
'    Short time pattern: "h:mm tt"
'    Short time string: "3:02 AM

Uwagi

Wartość bieżącego obiektu DateTime jest sformatowana przy użyciu wzorca zdefiniowanego przez właściwość DateTimeFormatInfo.ShortTimePattern skojarzoną z bieżącą kulturą wątku.The value of the current DateTime object is formatted using the pattern defined by the DateTimeFormatInfo.ShortTimePattern property associated with the current thread culture. Wartość zwracana jest taka sama jak wartość zwrócona przez określenie standardowego ciągu formatu DateTime "t" przy użyciu metody ToString(String).The return value is identical to the value returned by specifying the "t" standard DateTime format string with the ToString(String) method.

Uwaga

Ciąg zwracany przez metodę ToShortTimeString jest wrażliwy na kulturę.The string returned by the ToShortTimeString method is culture-sensitive. Odzwierciedla wzorzec zdefiniowany przez właściwość DateTimeFormatInfo.ShortTimePattern bieżącej kultury.It reflects the pattern defined by the current culture's DateTimeFormatInfo.ShortTimePattern property. Na przykład dla kultury en-US standardowy wzorzec czasu krótkiego to "h:mm tt"; dla de-DE Culture jest "gg: mm"; dla kultury ja-JP jest to "H:mm".For example, for the en-US culture, the standard short time pattern is "h:mm tt"; for the de-DE culture, it is "HH:mm"; for the ja-JP culture, it is "H:mm". Należy pamiętać, że jej wartość może się różnić w zależności od implementacji platformy .NET i jej wersji, systemu operacyjnego i jego wersji oraz dostosowania użytkownika.Note that its value can vary depending on the .NET implementation and its version, the operating system and its version, and user customization.

Aby uzyskać więcej informacji na temat bieżącej kultury wątku, zobacz CultureInfo.CurrentCulture i Thread.CurrentCulture właściwości.For more information about the current thread culture, see the CultureInfo.CurrentCulture and Thread.CurrentCulture properties. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących formatów znaków, wzorów i danych wyjściowych, utworzonych, zobacz ciągi formatu standardowego daty i godziny i niestandardowa data i godzina ciągi formatujące.For more information about format characters, format patterns, and the output they produce, see Standard date and time format strings and Custom date and time format strings. Aby uzyskać więcej informacji o zmienianiu wzoru formatu skojarzonego z formatem znaku, zobacz DateTimeFormatInfo klasy.For more information about changing the format pattern associated with a format character, see the DateTimeFormatInfo class.

Dotyczy

Zobacz też