DateTime.Year Właściwość

Definicja

Pobiera składnik roku z daty reprezentowanej przez to wystąpienie.Gets the year component of the date represented by this instance.

public:
 property int Year { int get(); };
public int Year { get; }
member this.Year : int
Public ReadOnly Property Year As Integer

Wartość właściwości

Rok, z przedziału od 1 do 9999.The year, between 1 and 9999.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje Właściwość Year.The following example demonstrates the Year property.

System::DateTime moment = System::DateTime(
  1999, 1, 13, 3, 57, 32, 11 );

// Year gets 1999.
int year = moment.Year;

// Month gets 1 (January).
int month = moment.Month;

// Day gets 13.
int day = moment.Day;

// Hour gets 3.
int hour = moment.Hour;

// Minute gets 57.
int minute = moment.Minute;

// Second gets 32.
int second = moment.Second;

// Millisecond gets 11.
int millisecond = moment.Millisecond;

System.DateTime moment = new System.DateTime(
                1999, 1, 13, 3, 57, 32, 11);
// Year gets 1999.
int year = moment.Year;

// Month gets 1 (January).
int month = moment.Month;

// Day gets 13.
int day = moment.Day;

// Hour gets 3.
int hour = moment.Hour;

// Minute gets 57.
int minute = moment.Minute;

// Second gets 32.
int second = moment.Second;

// Millisecond gets 11.
int millisecond = moment.Millisecond;
Dim moment As New System.DateTime(1999, 1, 13, 3, 57, 32, 11)

' Year gets 1999.
Dim year As Integer = moment.Year

' Month gets 1 (January).
Dim month As Integer = moment.Month

' Day gets 13.
Dim day As Integer = moment.Day

' Hour gets 3.
Dim hour As Integer = moment.Hour

' Minute gets 57.
Dim minute As Integer = moment.Minute

' Second gets 32.
Dim second As Integer = moment.Second

' Millisecond gets 11.
Dim millisecond As Integer = moment.Millisecond

Uwagi

Właściwość Year zwraca rok bieżącego wystąpienia w kalendarzu gregoriańskim.The Year property returns the year of the current instance in the Gregorian calendar. Nie zwraca roku przy użyciu domyślnego kalendarza bieżącej kultury.It does not return the year using the default calendar of the current culture. Aby pobrać rok przy użyciu określonego kalendarza, możesz wywołać metodę GetYear tego kalendarza, jak pokazano w poniższym kodzie.To retrieve the year using a particular calendar, you can call that calendar's GetYear method, as the following code shows.

using System;
using System.Globalization;
using System.Threading;

public class YearMethodExample
{
  public static void Main()
  {
   // Initialize date variable and display year
   DateTime date1 = new DateTime(2008, 1, 1, 6, 32, 0);
   Console.WriteLine(date1.Year);          // Displays 2008
   
   // Set culture to th-TH
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("th-TH");
   Console.WriteLine(date1.Year);          // Displays 2008
   
   // display year using current culture's calendar 
   Calendar thaiCalendar = CultureInfo.CurrentCulture.Calendar;
   Console.WriteLine(thaiCalendar.GetYear(date1));  // Displays 2551
   
   // display year using Persian calendar
   PersianCalendar persianCalendar = new PersianCalendar();
   Console.WriteLine(persianCalendar.GetYear(date1)); // Displays 1386 
  }
}
Imports System.Globalization
Imports System.Threading

Module YearMethodExample
  Public Sub Main()
   ' Initialize date variable and display year
   Dim date1 As Date = #01/01/2008 6:32AM#
   Console.WriteLine(date1.Year)    ' Displays 2008
   
   ' Set culture to th-TH
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New CultureInfo("th-TH")
   Console.WriteLine(date1.Year)    ' Displays 2008
   
   ' display year using current culture's calendar 
   Dim thaiCalendar As Calendar = CultureInfo.CurrentCulture.Calendar
   Console.WriteLine(thaiCalendar.GetYear(date1))  ' Displays 2551
   
   ' display year using Persian calendar
   Dim persianCalendar As New PersianCalendar()
   Console.WriteLine(persianCalendar.GetYear(date1)) ' Displays 1386 
  End Sub
End Module

Dotyczy

Zobacz też