DateTimeKind Wyliczenie

Definicja

Określa, czy obiekt DateTime reprezentuje czas lokalny, uniwersalny czas koordynowany (UTC) lub nie jest określony jako czas lokalny czy UTC.Specifies whether a DateTime object represents a local time, a Coordinated Universal Time (UTC), or is not specified as either local time or UTC.

public enum class DateTimeKind
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum DateTimeKind
type DateTimeKind = 
Public Enum DateTimeKind
Dziedziczenie
DateTimeKind
Atrybuty

Pola

Local 2

Czas jest reprezentowany przez czas lokalny.The time represented is local time.

Unspecified 0

Reprezentowany czas nie jest określony jako czas lokalny lub uniwersalny czas koordynowany (UTC).The time represented is not specified as either local time or Coordinated Universal Time (UTC).

Utc 1

Godzina jest reprezentowana w formacie UTC.The time represented is UTC.

Uwagi

Element członkowski wyliczenia DateTimeKind jest zwracany przez właściwość DateTime.Kind.A member of the DateTimeKind enumeration is returned by the DateTime.Kind property.

Elementy członkowskie wyliczenia DateTimeKind są używane w operacjach konwersji między czasem lokalnym i uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC), ale nie w operacjach porównania ani arytmetycznych.The members of the DateTimeKind enumeration are used in conversion operations between local time and Coordinated Universal Time (UTC), but not in comparison or arithmetic operations. Aby uzyskać więcej informacji na temat konwersji czasu, zobacz konwertowanie czasów między strefami czasowymi.For more information about time conversions, see Converting Times Between Time Zones.

Dotyczy