DateTimeOffset.ToUniversalTime Metoda

Definicja

Konwertuje bieżący DateTimeOffset obiekt na wartość reprezentującą DateTimeOffset uniwersalny czas koordynowany (UTC).

public:
 DateTimeOffset ToUniversalTime();
public DateTimeOffset ToUniversalTime ();
member this.ToUniversalTime : unit -> DateTimeOffset
Public Function ToUniversalTime () As DateTimeOffset

Zwraca

DateTimeOffset

Obiekt reprezentujący datę i godzinę bieżącego DateTimeOffset obiektu przekonwertowanego na uniwersalny czas koordynowany (UTC).

Przykłady

Poniższy przykład wywołuje metodę ToUniversalTime , aby przekonwertować czas lokalny i kilka innych razy na uniwersalny czas koordynowany (UTC).

DateTimeOffset localTime, otherTime, universalTime;

// Define local time in local time zone
localTime = new DateTimeOffset(new DateTime(2007, 6, 15, 12, 0, 0));
Console.WriteLine("Local time: {0}", localTime);
Console.WriteLine();

// Convert local time to offset 0 and assign to otherTime
otherTime = localTime.ToOffset(TimeSpan.Zero);
Console.WriteLine("Other time: {0}", otherTime);
Console.WriteLine("{0} = {1}: {2}",
         localTime, otherTime,
         localTime.Equals(otherTime));
Console.WriteLine("{0} exactly equals {1}: {2}",
         localTime, otherTime,
         localTime.EqualsExact(otherTime));
Console.WriteLine();

// Convert other time to UTC
universalTime = localTime.ToUniversalTime();
Console.WriteLine("Universal time: {0}", universalTime);
Console.WriteLine("{0} = {1}: {2}",
         otherTime, universalTime,
         universalTime.Equals(otherTime));
Console.WriteLine("{0} exactly equals {1}: {2}",
         otherTime, universalTime,
         universalTime.EqualsExact(otherTime));
Console.WriteLine();
// The example produces the following output to the console:
//  Local time: 6/15/2007 12:00:00 PM -07:00
//
//  Other time: 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00
//  6/15/2007 12:00:00 PM -07:00 = 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00: True
//  6/15/2007 12:00:00 PM -07:00 exactly equals 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00: False
//
//  Universal time: 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00
//  6/15/2007 7:00:00 PM +00:00 = 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00: True
//  6/15/2007 7:00:00 PM +00:00 exactly equals 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00: True
// Define local time in local time zone
let localTime = DateTimeOffset(DateTime(2007, 6, 15, 12, 0, 0))
printfn $"Local time: {localTime}\n"

// Convert local time to offset 0 and assign to otherTime
let otherTime = localTime.ToOffset TimeSpan.Zero
printfn $"Other time: {otherTime}"
printfn $"{localTime} = {otherTime}: {localTime.Equals otherTime}"          
printfn $"{localTime} exactly equals {otherTime}: {localTime.EqualsExact otherTime}\n"

// Convert other time to UTC
let universalTime = localTime.ToUniversalTime()
printfn $"Universal time: {universalTime}"
printfn $"{otherTime} = {universalTime}: {universalTime.Equals otherTime}"          
printfn $"{otherTime} exactly equals {universalTime}: {universalTime.EqualsExact otherTime}\n"

// The example produces the following output to the console:
//  Local time: 6/15/2007 12:00:00 PM -07:00
//
//  Other time: 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00
//  6/15/2007 12:00:00 PM -07:00 = 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00: True
//  6/15/2007 12:00:00 PM -07:00 exactly equals 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00: False
//
//  Universal time: 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00
//  6/15/2007 7:00:00 PM +00:00 = 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00: True
//  6/15/2007 7:00:00 PM +00:00 exactly equals 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00: True
Dim localTime, otherTime, universalTime As DateTimeOffset
 
' Define local time in local time zone
localTime = New DateTimeOffset(#6/15/2007 12:00:00PM#)
Console.WriteLine("Local time: {0}", localTime)
Console.WriteLine()

' Convert local time to offset 0 and assign to otherTime
otherTime = localTime.ToOffset(TimeSpan.Zero)
Console.WriteLine("Other time: {0}", otherTime)
Console.WriteLine("{0} = {1}: {2}", _
         localTime, otherTime, _
         localTime.Equals(otherTime))
Console.WriteLine("{0} exactly equals {1}: {2}", _ 
         localTime, otherTime, _
         localTime.EqualsExact(otherTime))
Console.WriteLine()
         
' Convert other time to UTC
universalTime = localTime.ToUniversalTime() 
Console.WriteLine("Universal time: {0}", universalTime)
Console.WriteLine("{0} = {1}: {2}", _
         otherTime, universalTime, _ 
         universalTime.Equals(otherTime))
Console.WriteLine("{0} exactly equals {1}: {2}", _ 
         otherTime, universalTime, _
         universalTime.EqualsExact(otherTime))
Console.WriteLine()
' The example produces the following output to the console:
'  Local time: 6/15/2007 12:00:00 PM -07:00
'  
'  Other time: 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00
'  6/15/2007 12:00:00 PM -07:00 = 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00: True
'  6/15/2007 12:00:00 PM -07:00 exactly equals 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00: False
'  
'  Universal time: 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00
'  6/15/2007 7:00:00 PM +00:00 = 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00: True
'  6/15/2007 7:00:00 PM +00:00 exactly equals 6/15/2007 7:00:00 PM +00:00: True

Uwagi

Ta metoda zwraca DateTimeOffset obiekt, którego Offset właściwość jest ustawiona na zero.

Zarówno wartość bieżącego DateTimeOffset obiektu, jak i wartość DateTimeOffset obiektu zwróconego przez wywołanie metody reprezentują ten sam punkt w czasie. Oznacza to, że jeśli obie są przekazywane do DateTimeOffset.Equals(DateTimeOffset, DateTimeOffset) metody, metoda zwróci truewartość .

Dotyczy

Zobacz też