DBNull.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Implementuje interfejs ISerializable i zwraca dane, które są konieczne do serializacji obiektu DBNull.Implements the ISerializable interface and returns the data needed to serialize the DBNull object.

public:
 virtual void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
[System.Security.SecurityCritical]
public void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
abstract member GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

Obiekt SerializationInfo zawierający informacje wymagane do serializacji obiektu DBNull.A SerializationInfo object containing information required to serialize the DBNull object.

context
StreamingContext

Obiekt StreamingContext zawierający źródło i miejsce docelowe serializowanego strumienia skojarzonego z obiektem DBNull.A StreamingContext object containing the source and destination of the serialized stream associated with the DBNull object.

Implementuje

Atrybuty

Wyjątki

Parametr info ma wartość null.info is null.

Zabezpieczenia

SecurityCriticalAttribute
Wymaga pełnego zaufania do bezpośredniego obiektu wywołującego.requires full trust for the immediate caller. Ten element członkowski nie może być używany przez częściowo zaufany lub przejrzysty kod.This member cannot be used by partially trusted or transparent code.

Dotyczy

Zobacz też