DBNull.IConvertible.ToSingle(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Podjęto próbę wykonania tej konwersji InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

 virtual float System.IConvertible.ToSingle(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToSingle;
float IConvertible.ToSingle (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToSingle : IFormatProvider -> single
override this.System.IConvertible.ToSingle : IFormatProvider -> single
Function ToSingle (provider As IFormatProvider) As Single Implements IConvertible.ToSingle

Parametry

provider
IFormatProvider

Obiekt, który implementuje IFormatProvider interfejs.An object that implements the IFormatProvider interface. (Ten parametr nie jest używany; Określ null .)(This parameter is not used; specify null.)

Zwraca

Single

Brak.None. Nie jest używana zwracana wartość dla tego elementu.The return value for this member is not used.

Implementuje

Wyjątki

Ta konwersja nie jest obsługiwana dla tego DBNull typu.This conversion is not supported for the DBNull type.

Dotyczy

Zobacz też