DBNull.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Podjęto próbę wykonania tej konwersji InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

 virtual System::UInt64 System.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt64;
ulong IConvertible.ToUInt64 (IFormatProvider provider);
[System.CLSCompliant(false)]
ulong IConvertible.ToUInt64 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
override this.System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
[<System.CLSCompliant(false)>]
abstract member System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
override this.System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
Function ToUInt64 (provider As IFormatProvider) As ULong Implements IConvertible.ToUInt64

Parametry

provider
IFormatProvider

Obiekt, który implementuje IFormatProvider interfejs.An object that implements the IFormatProvider interface. (Ten parametr nie jest używany; Określ null .)(This parameter is not used; specify null.)

Zwraca

UInt64

Brak.None. Nie jest używana zwracana wartość dla tego elementu.The return value for this member is not used.

Implementuje

Atrybuty

Wyjątki

Ta konwersja nie jest obsługiwana dla tego DBNull typu.This conversion is not supported for the DBNull type.

Dotyczy

Zobacz też