ActivityEvent Struktura

Definicja

Reprezentuje zdarzenie zawierające nazwę i sygnaturę czasową oraz opcjonalną listę tagów.Represents an event containing a name and a timestamp, as well as an optional list of tags.

public value class ActivityEvent
public struct ActivityEvent
type ActivityEvent = struct
Public Structure ActivityEvent
Dziedziczenie
ActivityEvent

Konstruktory

ActivityEvent(String)

Inicjuje nowe wystąpienie zdarzenia działania z określoną nazwą i bieżącym czasem jako sygnaturą czasową zdarzenia.Initializes a new activity event instance using the specified name and the current time as the event timestamp.

ActivityEvent(String, DateTimeOffset, ActivityTagsCollection)

Inicjuje nowe wystąpienie zdarzenia działania przy użyciu określonej nazwy, sygnatury czasowej i tagów.Initializes a new activity event instance using the specified name, timestamp and tags.

Właściwości

Name

Pobiera nazwę zdarzenia działania.Gets the activity event name.

Tags

Pobiera kolekcję tagów skojarzonych ze zdarzeniem.Gets the collection of tags associated with the event.

Timestamp

Pobiera sygnaturę czasową zdarzenia aktywności.Gets the activity event timestamp.

Dotyczy