ActivitySpanId.CopyTo(Span<Byte>) Metoda

Definicja

Kopiuje 8 bajtów bieżącego ActivitySpanId do określonego zakresu.Copies the 8 bytes of the current ActivitySpanId to a specified span.

public:
 void CopyTo(Span<System::Byte> destination);
public void CopyTo (Span<byte> destination);
member this.CopyTo : Span<byte> -> unit
Public Sub CopyTo (destination As Span(Of Byte))

Parametry

destination
Span<Byte>

Zakres, do którego mają zostać skopiowane 8 bajtów SpanID.The span to which the 8 bytes of the SpanID are to be copied.

Dotyczy