ActivitySpanId.CreateFromBytes(ReadOnlySpan<Byte>) Metoda

Definicja

Tworzy nową ActivitySpanId wartość z zakresu tylko do odczytu ośmiu bajtów.Creates a new ActivitySpanId value from a read-only span of eight bytes.

public:
 static System::Diagnostics::ActivitySpanId CreateFromBytes(ReadOnlySpan<System::Byte> idData);
public static System.Diagnostics.ActivitySpanId CreateFromBytes (ReadOnlySpan<byte> idData);
static member CreateFromBytes : ReadOnlySpan<byte> -> System.Diagnostics.ActivitySpanId
Public Shared Function CreateFromBytes (idData As ReadOnlySpan(Of Byte)) As ActivitySpanId

Parametry

idData
ReadOnlySpan<Byte>

Zakres tylko do odczytu osiem bajtów.A read-only span of eight bytes.

Zwraca

ActivitySpanId

Nowy identyfikator zakresu.The new span ID.

Wyjątki

idData nie zawiera ośmiu bajtów.idData does not contain eight bytes.

Dotyczy