CounterSampleCalculator Klasa

Definicja

Udostępnia zestaw funkcji narzędzi do interpretacji danych licznika wydajności.Provides a set of utility functions for interpreting performance counter data.

public ref class CounterSampleCalculator abstract sealed
public ref class CounterSampleCalculator sealed
public static class CounterSampleCalculator
public sealed class CounterSampleCalculator
type CounterSampleCalculator = class
Public Class CounterSampleCalculator
Public NotInheritable Class CounterSampleCalculator
Dziedziczenie
CounterSampleCalculator

Metody

ComputeCounterValue(CounterSample)

Oblicza obliczoną wartość pojedynczego nieprzetworzonego przykładowego licznika.Computes the calculated value of a single raw counter sample.

ComputeCounterValue(CounterSample, CounterSample)

Oblicza obliczoną wartość dwóch nieprzetworzonych próbek liczników.Computes the calculated value of two raw counter samples.

Dotyczy