Debugger.IsLogging Metoda

Definicja

Sprawdza, czy rejestrowanie jest włączone przez dołączony debuger.Checks to see if logging is enabled by an attached debugger.

public:
 static bool IsLogging();
public static bool IsLogging ();
static member IsLogging : unit -> bool
Public Shared Function IsLogging () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli debuger jest dołączony i rejestrowanie jest włączone, w przeciwnym razie false .true if a debugger is attached and logging is enabled; otherwise, false. Dołączony debuger jest zarejestrowanym zarządzanym debugerem w DbgManagedDebugger kluczu rejestru.The attached debugger is the registered managed debugger in the DbgManagedDebugger registry key. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego klucza, zobacz Włączanie debugowania JIT-Attach.For more information on this key, see Enabling JIT-Attach Debugging.

Dotyczy