EventLog.BeginInit Metoda

Definicja

Rozpoczyna inicjalizację EventLog użytą w formularzu lub używaną przez inny składnik.Begins the initialization of an EventLog used on a form or used by another component. Inicjalizacja odbywa się w czasie wykonywania.The initialization occurs at runtime.

public:
 virtual void BeginInit();
public void BeginInit ();
abstract member BeginInit : unit -> unit
override this.BeginInit : unit -> unit
Public Sub BeginInit ()

Implementuje

Wyjątki

EventLog jest już zainicjowany.EventLog is already initialized.

Uwagi

Środowisko projektowe programu Visual Studio 2005 używa tej metody do uruchamiania inicjowania składnika używanego w formularzu lub przez inny składnik.The Visual Studio 2005 design environment uses this method to start the initialization of a component used on a form or by another component. EndInitMetoda przerywa inicjalizację.The EndInit method ends the initialization. Użycie BeginInit metod i EndInit uniemożliwia użycie formantu przed jego pełnym zainicjowaniem.Using the BeginInit and EndInit methods prevent the control from being used before it is fully initialized.

Dotyczy

Zobacz też