EventLog.EndInit Metoda

Definicja

Zamyka inicjalizację EventLog użytą w formularzu lub przez inny składnik.Ends the initialization of an EventLog used on a form or by another component. Inicjalizacja odbywa się w czasie wykonywania.The initialization occurs at runtime.

public:
 virtual void EndInit();
public void EndInit ();
abstract member EndInit : unit -> unit
override this.EndInit : unit -> unit
Public Sub EndInit ()

Implementuje

Uwagi

Visual Studio 2005Visual Studio 2005Środowisko projektowe używa tej metody, aby zakończyć inicjalizację składnika używanego w formularzu lub przez inny składnik.The Visual Studio 2005Visual Studio 2005 design environment uses this method to end the initialization of a component used on a form or by another component. BeginInitMetoda uruchamia inicjalizację.The BeginInit method starts the initialization. Użycie BeginInit metod i EndInit uniemożliwia użycie kontrolki przed jej pełnym zainicjowaniem.Using the BeginInit and EndInit methods prevents the control from being used before it is fully initialized.

Dotyczy

Zobacz też