EventLogPermissionAccess Wyliczenie

Definicja

Definiuje poziomy dostępu używane przez EventLog klasy uprawnień.Defines access levels used by EventLog permission classes.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class EventLogPermissionAccess
[System.Flags]
public enum EventLogPermissionAccess
[<System.Flags>]
type EventLogPermissionAccess = 
Public Enum EventLogPermissionAccess
Dziedziczenie
EventLogPermissionAccess
Atrybuty

Pola

Administer 48

EventLogMożna utworzyć źródło zdarzenia, odczytać istniejące dzienniki, usunąć źródła zdarzeń lub dzienniki, odpowiedzieć na wpisy, wyczyścić dziennik zdarzeń, posłuchać zdarzeń i uzyskać dostęp do kolekcji wszystkich dzienników zdarzeń.The EventLog can create an event source, read existing logs, delete event sources or logs, respond to entries, clear an event log, listen to events, and access a collection of all event logs.

Audit 10

EventLogMożna odczytać istniejące dzienniki, usunąć źródła zdarzeń lub dzienniki, odpowiedzieć na wpisy, wyczyścić dziennik zdarzeń, posłuchać zdarzeń i uzyskać dostęp do kolekcji wszystkich dzienników zdarzeń.The EventLog can read existing logs, delete event sources or logs, respond to entries, clear an event log, listen to events, and access a collection of all event logs. Note Ten element członkowski jest już przestarzały, użyj Administer zamiast niego.Note This member is now obsolete, use Administer instead.

Browse 2

EventLogMoże odczytywać istniejące dzienniki.The EventLog can read existing logs. Note Ten element członkowski jest już przestarzały, użyj Administer zamiast niego.Note This member is now obsolete, use Administer instead.

Instrument 6

EventLogMoże odczytywać lub zapisywać istniejące dzienniki oraz tworzyć źródła zdarzeń i dzienniki.The EventLog can read or write to existing logs, and create event sources and logs. Note Ten element członkowski jest już przestarzały, użyj Write zamiast niego.Note This member is now obsolete, use Write instead.

None 0

EventLogNie ma uprawnień.The EventLog has no permissions.

Write 16

EventLogMoże zapisywać w istniejących dziennikach i tworzyć źródła zdarzeń i dzienniki.The EventLog can write to existing logs, and create event sources and logs.

Dotyczy

Zobacz też