Process.CancelOutputRead Metoda

Definicja

Anuluje asynchroniczne operacje odczytu w przekierowanym StandardOutput strumieniu aplikacji.Cancels the asynchronous read operation on the redirected StandardOutput stream of an application.

public:
 void CancelOutputRead();
public void CancelOutputRead ();
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public void CancelOutputRead ();
member this.CancelOutputRead : unit -> unit
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.CancelOutputRead : unit -> unit
Public Sub CancelOutputRead ()
Atrybuty

Wyjątki

StandardOutputStrumień nie jest włączony dla asynchronicznych operacji odczytu.The StandardOutput stream is not enabled for asynchronous read operations.

Przykłady

Poniższy przykład uruchamia nmake polecenie z argumentami podanymi przez użytkownika.The following example starts the nmake command with user supplied arguments. Strumienie błędów i danych wyjściowych są odczytywane asynchronicznie; zebrane wiersze tekstu są wyświetlane w konsoli programu, a także zapisywane w pliku dziennika.The error and output streams are read asynchronously; the collected text lines are displayed to the console as well as written to a log file. Jeśli dane wyjściowe polecenia przekraczają określoną liczbę wierszy, asynchroniczne operacje odczytu są anulowane.If the command output exceeds a specified number of lines, the asynchronous read operations are canceled.

ref class ProcessNMakeStreamRedirection
{
private:
  // Define static variables shared by class methods.
  static StreamWriter^ buildLogStream = nullptr;
  static Mutex^ logMutex = gcnew Mutex;
  static int maxLogLines = 25;
  static int currentLogLines = 0;

public:
  static void RedirectNMakeCommandStreams()
  {
   String^ nmakeArguments = nullptr;
   Process^ nmakeProcess;
   
   // Get the input nmake command-line arguments.
   Console::WriteLine( "Enter the NMake command line arguments (@commandfile or /f makefile, etc):" );
   String^ inputText = Console::ReadLine();
   if ( !String::IsNullOrEmpty( inputText ) )
   {
     nmakeArguments = inputText;
   }

   Console::WriteLine( "Enter max line limit for log file (default is 25):" );
   inputText = Console::ReadLine();
   if ( !String::IsNullOrEmpty( inputText ) )
   {
     if ( !Int32::TryParse( inputText, maxLogLines ) )
     {
      maxLogLines = 25;
     }
   }
   Console::WriteLine( "Output beyond {0} lines will be ignored.",
     maxLogLines.ToString() );
   
   // Initialize the process and its StartInfo properties.
   nmakeProcess = gcnew Process;
   nmakeProcess->StartInfo->FileName = "NMake.exe";
   
   // Build the nmake command argument list.
   if ( !String::IsNullOrEmpty( nmakeArguments ) )
   {
     nmakeProcess->StartInfo->Arguments = nmakeArguments;
   }
   
   // Set UseShellExecute to false for redirection.
   nmakeProcess->StartInfo->UseShellExecute = false;
   
   // Redirect the standard output of the nmake command. 
   // Read the stream asynchronously using an event handler.
   nmakeProcess->StartInfo->RedirectStandardOutput = true;
   nmakeProcess->OutputDataReceived += gcnew DataReceivedEventHandler( NMakeOutputDataHandler );
   
   // Redirect the error output of the nmake command. 
   nmakeProcess->StartInfo->RedirectStandardError = true;
   nmakeProcess->ErrorDataReceived += gcnew DataReceivedEventHandler( NMakeErrorDataHandler );

   logMutex->WaitOne();

   currentLogLines = 0;
   
   // Write a header to the log file.
   String^ buildLogFile = "NmakeCmd.Txt";
   try
   {
     buildLogStream = gcnew StreamWriter( buildLogFile,true );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Could not open output file {0}", buildLogFile );
     Console::WriteLine( "Exception = {0}", e->ToString() );
     Console::WriteLine( e->Message->ToString() );

     buildLogStream = nullptr;
   }

   if ( buildLogStream != nullptr )
   {
     Console::WriteLine( "Nmake output logged to {0}", buildLogFile );

     buildLogStream->WriteLine();
     buildLogStream->WriteLine( DateTime::Now.ToString() );
     if ( !String::IsNullOrEmpty( nmakeArguments ) )
     {
      buildLogStream->Write( "Command line = NMake {0}", nmakeArguments );
     }
     else
     {
      buildLogStream->Write( "Command line = Nmake" );
     }
     buildLogStream->WriteLine();
     buildLogStream->Flush();

     logMutex->ReleaseMutex();
     
     // Start the process.
     Console::WriteLine();
     Console::WriteLine( "\nStarting Nmake command" );
     Console::WriteLine();
     nmakeProcess->Start();
     
     // Start the asynchronous read of the output stream.
     nmakeProcess->BeginOutputReadLine();
     
     // Start the asynchronous read of the error stream.
     nmakeProcess->BeginErrorReadLine();
     
     // Let the nmake command run, collecting the output.
     nmakeProcess->WaitForExit();

     nmakeProcess->Close();
     buildLogStream->Close();
     logMutex->Dispose();
   }
  }

private:
  static void NMakeOutputDataHandler( Object^ sendingProcess,
   DataReceivedEventArgs^ outLine )
  {
   // Collect the output, displaying it to the screen and 
   // logging it to the output file. Cancel the read
   // operation when the maximum line limit is reached.

   if ( !String::IsNullOrEmpty( outLine->Data ) )
   {
     logMutex->WaitOne();

     currentLogLines++;
     if ( currentLogLines > maxLogLines )
     {
      // Display the line to the console.
      // Skip writing the line to the log file.
      Console::WriteLine( "StdOut: {0}", outLine->Data->ToString() );
     }
     else
     if ( currentLogLines == maxLogLines )
     {
      LogToFile( "StdOut", "<Max build log limit reached!>", true );
      
      // Stop reading the output streams.
      Process^ p = dynamic_cast<Process^>(sendingProcess);
      if ( p != nullptr )
      {
        p->CancelOutputRead();
        p->CancelErrorRead();
      }
     }
     else
     {
      // Write the line to the log file.
      LogToFile( "StdOut", outLine->Data, true );
     }
     logMutex->ReleaseMutex();
   }
  }

  static void NMakeErrorDataHandler( Object^ sendingProcess,
   DataReceivedEventArgs^ errLine )
  {
   
   // Collect the error output, displaying it to the screen and 
   // logging it to the output file. Cancel the error output
   // read operation when the maximum line limit is reached.

   if ( !String::IsNullOrEmpty( errLine->Data ) )
   {
     logMutex->WaitOne();

     currentLogLines++;
     if ( currentLogLines > maxLogLines )
     {
      
      // Display the line to the console.
      // Skip writing the line to the log file.
      Console::WriteLine( "StdErr: {0}", errLine->Data->ToString() );
     }
     else
     if ( currentLogLines == maxLogLines )
     {
      LogToFile( "StdOut", "<Max build log limit reached!>", true );
      
      // Stop reading the output streams.
      Process^ p = dynamic_cast<Process^>(sendingProcess);
      if ( p != nullptr )
      {
        p->CancelOutputRead();
        p->CancelErrorRead();
      }
     }
     else
     {
      // Write the line to the log file.
      LogToFile( "StdErr", errLine->Data, true );
     }
     logMutex->ReleaseMutex();
   }
  }

  static void LogToFile( String^ logPrefix, String^ logText,
   bool echoToConsole )
  {
   // Write the specified line to the log file stream.
   StringBuilder^ logString = gcnew StringBuilder;

   if ( !String::IsNullOrEmpty( logPrefix ) )
   {
     logString->AppendFormat( "{0}> ", logPrefix );
   }

   if ( !String::IsNullOrEmpty( logText ) )
   {
     logString->Append( logText );
   }

   if ( buildLogStream != nullptr )
   {
     buildLogStream->WriteLine( "[{0}] {1}",
      DateTime::Now.ToString(), logString->ToString() );
     buildLogStream->Flush();
   }

   if ( echoToConsole )
   {
     Console::WriteLine( logString->ToString() );
   }
  }
};
namespace ProcessAsyncStreamSamples
{
  class ProcessNMakeStreamRedirection
  {
    // Define static variables shared by class methods.
    private static StreamWriter buildLogStream =null;
    private static Mutex logMutex = new Mutex();
    private static int maxLogLines = 25;
    private static int currentLogLines = 0;

    public static void RedirectNMakeCommandStreams()
    {
      String nmakeArguments = null;
      Process nmakeProcess;

      // Get the input nmake command-line arguments.
      Console.WriteLine("Enter the NMake command line arguments " +
        "(@commandfile or /f makefile, etc):");
      String inputText = Console.ReadLine();
      if (!String.IsNullOrEmpty(inputText))
      {
        nmakeArguments = inputText;
      }

      Console.WriteLine("Enter max line limit for log file (default is 25):");
      inputText = Console.ReadLine();
      if (!String.IsNullOrEmpty(inputText))
      {
        if (!Int32.TryParse(inputText, out maxLogLines))
        {
          maxLogLines = 25;
        }
      }
      Console.WriteLine("Output beyond {0} lines will be ignored.",
        maxLogLines);

      // Initialize the process and its StartInfo properties.
      nmakeProcess = new Process();
      nmakeProcess.StartInfo.FileName = "NMake.exe";

      // Build the nmake command argument list.
      if (!String.IsNullOrEmpty(nmakeArguments))
      {
        nmakeProcess.StartInfo.Arguments = nmakeArguments;
      }

      // Set UseShellExecute to false for redirection.
      nmakeProcess.StartInfo.UseShellExecute = false;

      // Redirect the standard output of the nmake command.
      // Read the stream asynchronously using an event handler.
      nmakeProcess.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
      nmakeProcess.OutputDataReceived += new DataReceivedEventHandler(NMakeOutputDataHandler);

      // Redirect the error output of the nmake command.
      nmakeProcess.StartInfo.RedirectStandardError = true;
      nmakeProcess.ErrorDataReceived += new DataReceivedEventHandler(NMakeErrorDataHandler);

      logMutex.WaitOne();

      currentLogLines = 0;

      // Write a header to the log file.
      const String buildLogFile = "NmakeCmd.Txt";
      try
      {
        buildLogStream = new StreamWriter(buildLogFile, true);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Could not open output file {0}", buildLogFile);
        Console.WriteLine("Exception = {0}", e.ToString());
        Console.WriteLine(e.Message);

        buildLogStream = null;
      }

      if (buildLogStream != null)
      {
        Console.WriteLine("Nmake output logged to {0}",
          buildLogFile);

        buildLogStream.WriteLine();
        buildLogStream.WriteLine(DateTime.Now.ToString());
        if (!String.IsNullOrEmpty(nmakeArguments))
        {
          buildLogStream.Write("Command line = NMake {0}",
            nmakeArguments);
        }
        else
        {
          buildLogStream.Write("Command line = Nmake");
        }
        buildLogStream.WriteLine();
        buildLogStream.Flush();

        logMutex.ReleaseMutex();

        // Start the process.
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("\nStarting Nmake command...");
        Console.WriteLine();
        nmakeProcess.Start();

        // Start the asynchronous read of the error stream.
        nmakeProcess.BeginErrorReadLine();

        // Start the asynchronous read of the output stream.
        nmakeProcess.BeginOutputReadLine();

        // Let the nmake command run, collecting the output.
        nmakeProcess.WaitForExit();

        nmakeProcess.Close();
        buildLogStream.Close();
        logMutex.Dispose();
      }
    }

    private static void NMakeOutputDataHandler(object sendingProcess,
      DataReceivedEventArgs outLine)
    {
      // Collect the output, displaying it to the screen and
      // logging it to the output file. Cancel the read
      // operation when the maximum line limit is reached.

      if (!String.IsNullOrEmpty(outLine.Data))
      {
        logMutex.WaitOne();

        currentLogLines++;
        if (currentLogLines > maxLogLines)
        {
          // Display the line to the console.
          // Skip writing the line to the log file.
          Console.WriteLine("StdOut: {0}", outLine.Data);
        }
        else if (currentLogLines == maxLogLines)
        {
          LogToFile("StdOut", "<Max build log limit reached!>",
            true);

          // Stop reading the output streams.
          Process p = sendingProcess as Process;
          if (p != null)
          {
            p.CancelOutputRead();
            p.CancelErrorRead();
          }
        }
        else
        {
          // Write the line to the log file.
          LogToFile("StdOut", outLine.Data, true);
        }
        logMutex.ReleaseMutex();
      }
    }

    private static void NMakeErrorDataHandler(object sendingProcess,
      DataReceivedEventArgs errLine)
    {
      // Collect error output, displaying it to the screen and
      // logging it to the output file. Cancel the error output
      // read operation when the maximum line limit is reached.

      if (!String.IsNullOrEmpty(errLine.Data))
      {
        logMutex.WaitOne();

        currentLogLines++;
        if (currentLogLines > maxLogLines)
        {
          // Display the error line to the console.
          // Skip writing the line to the log file.
          Console.WriteLine("StdErr: {0}", errLine.Data);
        }
        else if (currentLogLines == maxLogLines)
        {
          LogToFile("StdErr", "<Max build log limit reached!>",
            true);

          // Stop reading the output streams
          Process p = sendingProcess as Process;
          if (p != null)
          {
            p.CancelErrorRead();
            p.CancelOutputRead();
          }
        }
        else
        {
          // Write the line to the log file.
          LogToFile("StdErr", errLine.Data, true);
        }

        logMutex.ReleaseMutex();
      }
    }

    private static void LogToFile(String logPrefix,
      String logText, bool echoToConsole)
    {
      // Write the specified line to the log file stream.
      StringBuilder logString = new StringBuilder();

      if (!String.IsNullOrEmpty(logPrefix))
      {
        logString.AppendFormat("{0}> ", logPrefix);
      }

      if (!String.IsNullOrEmpty(logText))
      {
        logString.Append(logText);
      }

      if (buildLogStream != null)
      {
        buildLogStream.WriteLine("[{0}] {1}",
          DateTime.Now.ToString(), logString.ToString());
        buildLogStream.Flush();
      }

      if (echoToConsole)
      {
        Console.WriteLine(logString.ToString());
      }
    }
  }
}
' Define the namespaces used by this sample.
Imports System.Text
Imports System.IO
Imports System.Diagnostics
Imports System.Threading
Imports System.ComponentModel

Class ProcessNMakeStreamRedirection

  ' Define static variables shared by class methods.
  Private Shared buildLogStream As StreamWriter = Nothing
  Private Shared logMutex As Mutex = New Mutex()
  Private Shared maxLogLines As Integer = 25
  Private Shared currentLogLines As Integer = 0
  
  
  Public Shared Sub RedirectNMakeCommandStreams()
   Dim nmakeArguments As String = Nothing
   Dim nmakeProcess As Process
   
   ' Get the input nmake command-line arguments.
   Console.WriteLine("Enter the NMake command line arguments" + _
     " (@commandfile or /f makefile, etc):")
   Dim inputText As String = Console.ReadLine()
   If Not String.IsNullOrEmpty(inputText) Then
     nmakeArguments = inputText
   End If
   
   Console.WriteLine("Enter max line limit for log file (default is 25):")
   inputText = Console.ReadLine()
   If Not String.IsNullOrEmpty(inputText) Then
     If Not Int32.TryParse(inputText, maxLogLines) Then
      maxLogLines = 25
     End If
   End If
   Console.WriteLine("Output beyond {0} lines will be ignored.", _
     maxLogLines)
   
   ' Initialize the process and its StartInfo properties.
   nmakeProcess = New Process()
   nmakeProcess.StartInfo.FileName = "NMake.exe"
   
   ' Build the nmake command argument list.
   If Not String.IsNullOrEmpty(nmakeArguments) Then
     nmakeProcess.StartInfo.Arguments = nmakeArguments
   End If
   
   ' Set UseShellExecute to false for redirection.
   nmakeProcess.StartInfo.UseShellExecute = False
   
   ' Redirect the standard output of the nmake command. 
   ' Read the stream asynchronously using an event handler.
   nmakeProcess.StartInfo.RedirectStandardOutput = True
   AddHandler nmakeProcess.OutputDataReceived, _
        AddressOf NMakeOutputDataHandler
   
   ' Redirect the error output of the nmake command. 
   nmakeProcess.StartInfo.RedirectStandardError = True
   AddHandler nmakeProcess.ErrorDataReceived, _
        AddressOf NMakeErrorDataHandler

   logMutex.WaitOne()

   currentLogLines = 0
  
   ' Write a header to the log file.
   Const buildLogFile As String = "NmakeCmd.Txt"
   Try 
     buildLogStream = new StreamWriter(buildLogFile, true)
   Catch e As Exception
     Console.WriteLine("Could not open output file {0}", buildLogFile)
     Console.WriteLine("Exception = {0}", e.ToString())
     Console.WriteLine(e.Message)

     buildLogStream = Nothing
   End Try

   If Not buildLogStream Is Nothing Then
        
     Console.WriteLine("Nmake output logged to {0}", _
       buildLogFile)
  
     buildLogStream.WriteLine()
     buildLogStream.WriteLine(DateTime.Now.ToString())
     
     If Not String.IsNullOrEmpty(nmakeArguments) Then
       buildLogStream.Write("Command line = NMake {0}", _
            nmakeArguments)
     Else 
       buildLogStream.Write("Command line = Nmake")
     End If
     
     buildLogStream.WriteLine()
     buildLogStream.Flush()
      
     logMutex.ReleaseMutex()
   
      ' Start the process.
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine("\nStarting Nmake command...")
      Console.WriteLine()
      nmakeProcess.Start()

      ' Start the asynchronous read of the error stream.
      nmakeProcess.BeginErrorReadLine()

      ' Start the asynchronous read of the output stream.
      nmakeProcess.BeginOutputReadLine()
  
      ' Let the nmake command run, collecting the output.
      nmakeProcess.WaitForExit()

      nmakeProcess.Close()
      buildLogStream.Close()
      logMutex.Dispose()
    End If
  End Sub 
  
  Private Shared Sub NMakeOutputDataHandler(sendingProcess As Object, _
    outLine As DataReceivedEventArgs)

    ' Collect the output, displaying it to the screen and 
    ' logging it to the output file. Cancel the read
    ' operation when the maximum line limit is reached.

    If Not String.IsNullOrEmpty(outLine.Data) Then
      logMutex.WaitOne()

      currentLogLines = currentLogLines + 1
      If currentLogLines > maxLogLines Then
        
        ' Display the line to the console.
        ' Skip writing the line to the log file.
        Console.WriteLine("StdOut: {0}", outLine.Data)
      Else If currentLogLines = maxLogLines Then
        
        LogToFile("StdOut", "<Max build log limit reached!>", _
          true)
  
        ' Stop reading the output streams.
        Dim p As Process = sendingProcess 
        If Not (p Is Nothing) Then
          p.CancelOutputRead()
          p.CancelErrorRead()
        End If
      Else 
        ' Write the line to the log file.
        LogToFile("StdOut", outLine.Data, true)
      End If

      logMutex.ReleaseMutex()
    End If
 
  End Sub 
  
  Private Shared Sub NMakeErrorDataHandler(sendingProcess As Object, _
    errLine As DataReceivedEventArgs)

   ' Collect the error output, displaying it to the screen and 
   ' logging it to the output file. Cancel the error output
   ' read operation when the maximum line limit is reached.

    If Not String.IsNullOrEmpty(errLine.Data) Then
      logMutex.WaitOne()

      currentLogLines = currentLogLines + 1
      If currentLogLines > maxLogLines Then
        
        ' Display the line to the console.
        ' Skip writing the line to the log file.
        Console.WriteLine("StdErr: {0}", errLine.Data)
      Else If currentLogLines = maxLogLines Then
        
        LogToFile("StdErr", "<Max build log limit reached!>", _
          true)
  
        ' Stop reading the output streams.
        Dim p As Process = sendingProcess 
        If Not (p Is Nothing) Then
          p.CancelOutputRead()
          p.CancelErrorRead()
        End If
      Else 
        ' Write the line to the log file.
        LogToFile("StdErr", errLine.Data, true)
      End If

      logMutex.ReleaseMutex()
    End If
 
  End Sub
  
  Private Shared Sub LogToFile(logPrefix As String, _
                logText As String, _
                echoToConsole As String)

    ' Write the specified line to the log file stream.
    Dim logString As StringBuilder = New StringBuilder()

    If Not String.IsNullOrEmpty(logPrefix) Then
        logString.AppendFormat("{0}> ", logPrefix)
    End If

    If Not String.IsNullOrEmpty(logText) Then
      logString.Append(logText)
    End If

    If Not buildLogStream Is Nothing Then
    
      buildLogStream.WriteLine("[{0}] {1}", _
        DateTime.Now.ToString(), logString.ToString())
      buildLogStream.Flush()
     End If
      
     If echoToConsole Then
      Console.WriteLine(logString.ToString())
     End If
 
  End Sub 
End Class 

Uwagi

BeginOutputReadLine uruchamia asynchroniczną operację odczytu StandardOutput strumienia.BeginOutputReadLine starts an asynchronous read operation on the StandardOutput stream. CancelOutputRead zamyka asynchroniczne operacje odczytu.CancelOutputRead ends the asynchronous read operation.

Po anulowaniu można wznowić asynchroniczne operacje odczytu, wywołując BeginOutputReadLine ponownie.After canceling, you can resume asynchronous read operations by calling BeginOutputReadLine again.

Po wywołaniu CancelOutputRead , wszystkie operacje odczytu w toku dla StandardOutput są wykonywane, a następnie program obsługi zdarzeń jest wyłączony.When you call CancelOutputRead, all in-progress read operations for StandardOutput are completed and then the event handler is disabled. Wszystkie dalsze przekierowywane dane wyjściowe do programu StandardOutput są zapisywane w buforze.All further redirected output to StandardOutput is saved in a buffer. Jeśli ponownie włączysz procedurę obsługi zdarzeń z wywołaniem BeginOutputReadLine , zapisane dane wyjściowe są wysyłane do programu obsługi zdarzeń i wznawia asynchroniczne operacje odczytu.If you re-enable the event handler with a call to BeginOutputReadLine, the saved output is sent to the event handler and asynchronous read operations resume. Jeśli chcesz zmienić procedurę obsługi zdarzeń przed wznowieniem asynchronicznych operacji odczytu, musisz usunąć istniejącą procedurę obsługi zdarzeń przed dodaniem nowego programu obsługi zdarzeń:If you want to change the event handler before resuming asynchronous read operations, you must remove the existing event handler before adding the new event handler:

// At this point the DataReceivedEventHandler(OutputHandler1)  
// has executed a CancelOutputRead. 

// Remove the prior event handler. 
process.OutputDataReceived -=  
  new DataReceivedEventHandler(OutputHandler1); 

// Register a new event handler. 
process.OutputDataReceived +=  
  new DataReceivedEventHandler(OutputHandler2); 

// Call the corresponding BeginOutputReadLine. 
process.BeginOutputReadLine(); 

Uwaga

W przekierowanym strumieniu nie można mieszać asynchronicznych i synchronicznych operacji odczytu StandardOutput .You cannot mix asynchronous and synchronous read operations on the redirected StandardOutput stream. Gdy przekierowany strumień a Process zostanie otwarty w trybie asynchronicznym lub synchronicznym, wszystkie dalsze operacje odczytu w tym strumieniu muszą znajdować się w tym samym trybie.Once the redirected stream of a Process is opened in either asynchronous or synchronous mode, all further read operations on that stream must be in the same mode. W przypadku anulowania asynchronicznej operacji odczytu na StandardOutput , a następnie należy ponownie odczytywać ze strumienia, należy użyć BeginOutputReadLine do wznowienia asynchronicznych operacji odczytu.If you cancel an asynchronous read operation on StandardOutput and then need to read from the stream again, you must use BeginOutputReadLine to resume asynchronous read operations. Nie należy wykonywać CancelOutputRead wywołania synchronicznych metod odczytu StandardOutput takich jak Read , ReadLine , lub ReadToEnd .Do not follow CancelOutputRead with a call to the synchronous read methods of StandardOutput such as Read, ReadLine, or ReadToEnd.

Dotyczy

Zobacz też